HIPER HGS-LR2 - User Manual

HIPER HGS-LR2 Headphones – User Manual in pdf format, read online free of charge. We hope it will help you to solve any questions you may have when operating the equipment.

If you still have questions, ask them in the comments after the manual.

"Downloading Manual" means that you have to wait for the file to download so you can read it online. Some manuals are very large and the time it takes for them to download depends on your internet speed.
Page:
/ 1
Downloading Manual
background image

� 

Пайдаланушы нvскаулыrы. 

Микрофоны бар ойын стереокvлаккабы 

GAMING STEREO  HEADSET 

Үлгісі

:

 

HGS-LR2

Ықтимал проблемалар және олардың шешімі

Проблема: 1\vрылrы жумыс iстемейдi 

Шешiмi: Кvрылrыныf\ мрыс к;осылrанына кез жеткiЗif1iЗ 

Дыбыстык картанын аудио порттары жумыс iстеп турrанына 

жане дыбыстык; карта дурыс жумыс iстейтiнiне кез жeткisifjiз. 

Дыбысты ауыстырып к;оск;ыш нел куйiнде турмаrанына кез 

жеткiзiнiз. 

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), сату және

кәдеге жарату ережелері және шарттары

Құ

рыл

ғ

ы 

қ

андай да б

і

р монтаждауды немесе т

ұ

ра

қ

ты бек

і

туд

і

 талап 

етпейд

і

.

Құ

рыл

ғ

ыны 

ө

нд

і

руш

і

н

ің

 ж

ə

не т

ұ

тынушыны

ң

 жылытылатын 

ү

й-

жайында 

ө

нд

і

руш

і

н

ің

 

қ

аптамасына салып, +5 

°

С-тан +40 

°

С-

қ

а 

дей

і

нг

і

 температурада ж

ə

не 85%-дан аспайтын салыстырмалы 

ыл

ғ

алдылы

қ

та са

қ

тау керек. 

Ү

й-жайларда коррозия туындататын 

агрессивт

і

 

қ

оспалар (

қ

ыш

қ

ылдарды

ң

, с

і

лт

і

лерд

ің

 булары) болмауы 

ти

і

с.

Құ

рыл

ғ

ы м

ұқ

ият к

ү

т

і

м жасауды 

қ

ажет етед

і

, оны к

і

р, со

ққ

ы, ыл

ғ

ал, 

от ж

ə

не т.б. 

ə

сер

і

нен са

қ

та

ң

ыз.

Құ

рыл

ғ

ыны 

ө

тк

і

зу жерг

і

л

і

кт

і

 за

ң

нама

ғ

а с

ə

йкес ж

ү

рг

і

з

і

лу

і

 ти

і

с.

Құ

рыл

ғ

ыны 

құ

р

ғ

а

қ

 ортада тасымалдау керек.

Құ

рыл

ғ

ыда а

қ

аулы

қ

 аны

қ

тал

ғ

ан жа

ғ

дайда, дереу 

ө

к

і

летт

і

 сервист

і

к 

орталы

ққ

а хабарлас

қ

ан немесе 

құ

рыл

ғ

ыны к

ə

деге жарат

қ

ан ж

ө

н.

Б

ұ

йымны

ң

 

қ

ызмет мерз

і

м

і

 ая

қ

тал

ғ

анда оны 

ə

деттег

і

 т

ұ

рмысты

қ

қ

о

қ

ыспен б

і

рге тастау

ғ

а болмайды. Оны

ң

 орнына, оны федералды

қ

 

немесе жерг

і

л

і

кт

і

 за

ң

нама

ғ

а с

ə

йкес 

қ

айта 

өң

деу ж

ə

не к

ə

деге 

жарату 

ү

ш

і

н электрл

і

к ж

ə

не электронды жабды

қ

ты ти

і

ст

і

 

қ

абылдау 

пункт

і

не к

ə

деге жарату

ғ

а ж

і

беру керек. Осы 

ө

н

і

мд

і

 д

ұ

рыс к

ə

деге 

жарату ар

қ

ылы с

і

з таби

ғ

и ресурстарды са

қ

тау

ғ

а к

ө

мектесес

і

з ж

ə

не 

ти

і

ст

і

 т

ү

рде пайдаланбау салдарынан 

қ

орша

ғ

ан орта

ғ

а ж

ə

не 

адамдарды

ң

 денсаулы

ғ

ына зиян келу жа

ғ

дайларыны

ң

 алдын 

аласыз. Б

ұ

л 

ө

н

і

мд

і

 

қ

абылдау ж

ə

не жою пункттер

і

 туралы 

қ

осымша 

а

қ

паратты жерг

і

л

і

кт

і

 муниципалды органдардан немесе т

ұ

рмысты

қ

 

қ

алды

қ

тарды шы

ғ

аратын к

ə

с

і

порыннан алу

ғ

а болады.

Руководство пользователя. 

Игровые стереонаушники с микрофоном 

GAMING STEREO  HEADSET 

Модель: HGS-LR2 

HIPER к;улак;к;абын таl\даrаньщыз ушiн рахмет 

�урылrыны iске к;оспас бурын,  к;улак;к;аптыf1 барлык; 

мумкiндiктерiн пайдаланып, олардыf\ к;ызмет ету мерзiмiн 

vзарту ушiн осы нvск;аульщты мvк;ият ок;ып шыrЫf\ЫЗ.  Егер 

к;ажеттiлiк туындайтын болса, оrан жугiну  ушiн о с ы  

нvск;аулык;ты сак;тап к;ойЫf\ЫЗ. Бул нvск;аулык; к;vрылrыныf\ 

техникалык; сипаттамалары, к;vлак;к;апты баск;ару органдары, 

олардыf\ функционалдык; е р екшелiктерi мен жумыс 

режимдерi туралы ак;паратты к;амтиды. Буйымнын сыртк;ы 

турi суреттерде керсетiлгеннен езгеше болуы мумкiн, себебi 

барлык; суреттер бiздif\ модельдердif\ прототиптерi негiзiнде 

vсынылrан. Компания осы к;урылrыны мак;сатсыз пайдалану 

натижесiнде  келтiрiлген зиян ушiн жауап бермейдi. 

Толыrырак; ак;парат темендегi сайтта: 

hnps://hiper-power.com 

Кепiлдiк шарпары 

HIPER тауарларыныf\ (буйымдарыныf\) дайындаушысы болып 

табылатын «Н IPER Technology  Ltd»  компаниясы (матiн 
бойынша api к;арай - Дайындаушы), ciздif\ таfjдауыfjызrа 

шексiз алrысын бiлдiредi.  Осы буйым сiздiн суранысынызды 
к;анаrаттандыруы ушiн, ал сапасы уздiк  алемдiк улгiлерге 
сайкес болуы ушiн бis барымызды салдык.  «HIPER Technology 

Ltd» кvрылrылардыf1 кызмет ету мерзiмiн белгiлейдi: 2 жыл. 

Егер буйымды пайдаланушыныf1 кыск;аша нуск;аулыrында 
баск;а шектеу к;ойылмаса, буйымныfj к;ызмет мерзiмi 

жасалrан куннен бастап есептеледi. «HIPER Technology Ltd» 

компаниясынын барлык; тауарлары  Ресей  Федерация сына 

жеткiзiлуге арналrан жане тиiсiнше осы елде пайдалану 

шарттарын ескере отырып жасалrан.  Осыrан кез жеткiзу ушiн, 

буйым мен орамада сайкестiктiн ресми белгiлерiнiн болуын 

тексеруiнiздi сураймыз. Тусiнiспеушiлiкке жал бермеу ушiн 

сiзден кыск;аша  нуск;аульщты, кепiлдiк мiндеттемелердiН 

шарттарын мук;ияп ок;ып шыrуды, кепiлдiк талонынын дурыс 
толтырылrандыrын тeкcepyifjiздi етiне сураймыз. Кепiлдiк 
картасы темендегiлер дурыс жане анык; керсетiлген жаrдайда 

rана  жарамды: улгiсi, eнiмнifj сериялык; немiрi, сату кунi, 

сатушы фирманын анык; мерлерi, сатып алушыныf\ к;олы. 
0нiмнif1 улгiсi жане сериялык; немiрi кепiлдiк талонда 

Благодарим за выбор нау

ш

ников HIPER 

Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно 

изучите данное руководство, чтобы вы могли восполь-
зоваться всеми возможностями наушников и продлить срок 
их службы. Сохраните зто руководство, чтобы можно было 
обратиться к нему, если возникнет такая необходимость. Данное 
руководство содержит информацию о технических 
характеристиках устройства, органах управления наушниками, их 
функциональных особенностях и режимах работы. Внешний 
вид изделия может отличаться от изображенных на рисунках, 
поскольку все иллюстрации представлены на основе 
прототипов наших моделей. Компания не несет 
ответственности за ущерб, причиненный в результате 
применения данного устройства не по назначению. 

Более подробная информация на сайте: 

https://hiper-power.com 

Условия гарантии 

Компания "HIPER Technoloy Ltd", являющаяся изготовителем 

товаров (изделий) HIPER (далее по тексту тексту - 
Изготовитель), выражает вам огромную признательность за 
ваш выбор. Мы сделали все возможное, чтобы данное изделие 
удовлетворяло вашим запросам, а качество соответствовало 
лучшим мировым образцам. "HIPER Technoloy Ltd" 
устанавливает срок службы устройств: 2 года. Срок службы 
отсчитывается от даты изготовления изделия, если кратким 
руководством пользователя изделия не установлено иное 
ограничение. Все товары предназначены 'HIPER Technoloy Ltd" 
для поставок в Российскую Федерацию и, соответственно, 

изготовлены с учетом условий эксплуатации в этой стране. 
Чтобы убедиться в

 

этом, просим вас проверить наличие на 

изделии и упаковке официальных знаков соответствия. Во 
избежание недоразумений убедительно просим вас 
внимательно изучить краткое руководство, условия 
гарантийных обязательств, проверить правильность 
заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон 
действителен только при наличии правильно и четко 
указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, 
четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель 
и серийный номер изделия

 

Қосылу схемасы 

USB 

Ажыратк;ыш 

микрафон ON / OFF 

керсетiлгендерге сайкес келуi керек. Осы шарттар бузылrан 

кезде, сондай-ак; кепiлдiк талонында керсетiлген деректер 
езгертiлген, ешiрiлген немесе к;айта жазылfан жаfдайда, 
кепiлдiк талоны жарамсыs деп танылады.  Мундай жаrдайда 

сiзге жоrарыда  керсетiлген шарттарrа сайкес жafja кепiлдiк 
талонын алу ушiн Сатушыrа хабарласущ немесе тауарлык 
немесе кассалык; чектi, немесе буйымды сатып алу фактi 
мен кунiн растайтын баск;а к;vжаттарды  vсынуrа кefjec 

беремiз.  Егер сату кунiн анык;тау мумкiн болмаrан жаrдайда, 

Ресей Федерациясынын тутынушылардын к;ук;ык;тарын к;орrау 
туралы заfjнамасына сайкес кепiлдiк талоныныfj мерзiмi 

буйымныf1 жасалу кунiнен бастап есептеледi. Осы кепiлдiк 

талоны мен «HIPER Technology Ltd» Дайындаушыныf1 кiнасi 

бойынша туындаrан буйымнын кемшiлiктерi анык;талrан 

жаrдайда, тутынушылардыf1 к;ук;ыктарын к;орrау туралы 
колданыстаrы заfjнамасымен белгiленген, тутынушылардын 
талаптарын к;анаrаттандыру женiндегi мiндеттемелерiн 
к;абылдайтынын растайды. 

«HIPER Technology Ltd» теменде керсетiлген шарттар 

сак;талмаrан жаrдайда, тvтынушылардыf\ кепiлдiк 
мiндеттемелерi бойынша талаптарын к;анаrаттандырудан 
бас та рту к;vкыrын езiне к;алдырады.  Кепiлдiк 
мiндеттемелердif\ барлык; шарттары тутынушылардыf\ 

кvк;ык;тарын к;орrау туралы заfjнаманыf1 шеfjберiнде 

Схема подключения

USB 

Микрофон 

,;>'"""-

!! 

и 

Выключатель 

микрафона ON/OFF  �/-�Гр=о=•ко=ст=•-

должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. При 

нарушении этих а также в случае, когда данные, указанные 
в гарантийном талоне изменены, стерты или переписаны, 
га р а н т ийный талон признается недействительным. В этом 
случае  р е к омендуем вам  обратиться к Продавцу для 
получения нового гарантийного талона, соответствующего 
вышеуказанным условиям, либо предоставить товарный или 
кассовые чеки, либо иные документы, удостоверяющие факт 
и дату продажи изделия. В случае, если дату продажи 
установить невозможно, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о защите прав потребителей, 
гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия. 
Данным гарантийным талоном «HIPER Technology Ltd» 
подтверждает принятие на себя обязательств по 
удовлетворению требований потребителей, установленных 
действующим законодательством о защите прав потребителей, 
в случае обнаружения недостатков изделия, возникших по 
вине Изготовителя. 
«HIPER Technology Ltd» оставляет за собой право отказать 
в удовлетворении требований потребителей по гарантийным 
обязательствам в случае несоблюдения изложенных ниже 
условий. Все условия гарантийных обязательств действуют 
в рамках законодательства о защите прав потребителей 
и регулируются законодательством стран импортеров. 

Жуйелiк талаптар

W

indows ОЖ уйлесiмдiлiгi.

3.5 мм джекке арналrан аудио шыrыстар жане USB порты 
бар. 

Мақсаты 

Бул компьютерлiк гарнитура компьютерлер мен ноутбуктерде 

дыбыстык; файлдар мен музыканы ойнатуrа арналrан 
к;урылrы болып табылады. Осы к;урылrыны пайдаланбас 
бурын,  буйымныf1  дуры  с  жvмыс  iстеуiн  к;амтамасыз 
ету  жане  оныf\  зак;ымдалуын  болдырмау  ушiн  осы 
пайдаланушы  нуск;аулыrын  мvк;ият  ок;ып  шыrыfjыз. 
Кvрылrыныf\  к;урылмалык;  ерекшелiктерi  мен  осы 
нуск;аулщтыf1  мазмуны  енiмдi  жетiлдiру  ушiн  алдын  ала 
ескертусiз  езгертiлуi  мумкiн.  Осы  енiмдi  ендiрушi  мен 
дистрибьюторлар  к;урыл1ъI  корпусынын  зак;ымдалуы 
ушiн,  сондай-ак;  пайдаланушынын  дурыс  емес  немесе 
сайкес  емес  пайдалануы  салдарынан  келтiрiлген  залал 
ушiн жауапты болмайды. 

к;олданылады жане импорттаушы елдердiН sаfjнамасымен 
реттеледi.  «HIPER Technology  Ltd» сату кунiнен бастап 
есептелетiн 2 айлык кепiлдiк мерзiмiн белгiлейдi. 

«HIPER Technology  Ltd»  теменде керсетiлген шарттар 

сак;талмаrан жаrдайда, тvтынушылардыf1 кепiлдiк 
мiндеттемелерi бойынша талаптарын к;анаrаттандырудан 
бас та рту к;vкыrын езiне калдырады.  Кепiлдiк 

мiндеттемелердif\ барлык; шарттары тvтынушылардыf\ 
к;укыктарын корrау туралы заfjнаманыf\ шеfjберiнде 
к;олданылады жане импорттаушы елдердiН заfjнамасымен 

реттеледi.  «HIPER Technology Ltd» сату кунiнен бастап 

есептелетiн 12 айлык кепiлдiк мерзiмiн белгiлейдi. 

Кепiпдiк мiндепемелердiң шарттары

1. Дайындаушыныf\ кепiлдiк мiндеттемелерi «HIPER

Technology Ltd» компаниясы Ресей Федерациясыныf\ 
аумаrына жеткiзуге жане сатуrа арналrан, Ресей 
Федерациясында сатып алынrан, жане ел стандарттарына 
сайкестiк сертификаттаудан еткен буйымдардыf1 
модельдерiне rана к;олданылады. 
2. Кепiлдiк мiндеттемелер деп Дайындаушыныfj кiнасiнен
туындаrан буйымнын кемшiлiктерiн (ак;аулык;тарын) сатып 
алушыдан (тутынушыдан) акы алмай жою женiндегi 

Системные требования

Совместимость с ОС Windows.

Наличие аудио-выходов под джек 3.5

 

мм и USB порта. 

Назначение 

Данная компьютерная гарнитура является устройством, 

предназначенным для воспроизведения звуковых файлов 
и музыки на компьютерах и ноутбуках. Перед началом 
использования данного устройства, прочтите внимательно 
данное руководство пользователя для обеспечения 
правильной эксплуатации изделия и предотвращения его 
подвреждения. Конструктивные особенности устройства 
и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях 
совершенствования продукта, без предварительного 
уведомления. Производитель и дистрибьюторы данной 
продукции не несут ответственности за повреждение корпуса 
устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие 

н

еправильной или несоответствующей эксплуатации 

пользователем. 

«HIPER 

Technology Ltd» устанавливает гарантийный срок 

12 месяцев, отсчитываемый от даты продажи. 

«HIPER Technology Ltd» оставляет за собой право отказать 

в удовлетворении требований потребителей по гарантийным 
обязательствам в случае несоблюдения изложенных ниже 
условий. Все условия гарантийных обязательств действуют 
в рамках законодательства о защите прав потребителей 
и регулируются законода тельством стран импортеров. 

Условия гарантийных обязательств

1. Гарантийные обязательства Изготовителя распространяются 
только на модели изделий, предназначенные «HIPER Technology 
Ltd» для поставок и реализации на территории Российской 
Федерации, приобретенные в Российской Федерции,
и прошедшие сертификацию на соответствие стандартам
страны. 
2. Под Гарантийными о б я з а тельствами понимается
дополнительное обязательство Изготовителя по устранению 
недо с т а т к о в  (дефектов) изделия, возникших по вине
Изготовителя, без взимания платы с покупателя (потребителя). 

Саиқтық шарапары 

1. Буйымды жоrары ылrалдылык;тан, шаfjнан жане жоrары

температураныf\ асерiнен к;орrаfjыз.
2. Сурту ушiн бензиндi, спирттердi жане баск;а да

агрессивтi суйык;тьщтарды пайдаланбаf\ЫЗ, себебi олар 
бетiн sак;ымдауы мумкiн. Таsалау ушiн жумсак;, к;урrак; 
шуберектi пайдаланыныs.
3. Буйымrа механикалык; асер етуге жал берменiз.
4. Буйымды ашпаныз жане eзifjiз жендеменiз.

Дайындаушыныfj косым ша мiндеттемесi тусiнiледi. 

3. Буйымнын бул турi жендеуге келмейдi жане сыну немесе

техникалщ проблемалар жаrдайында, толтырылfан кепiлдiк 

талоны болса, сату нуктелерiнде ауыстырылуы тиiс. 

4. Буйымды кепiлдiк мерзiмi кезенiнде {1 жыл) ауыстырып

беру, жafja кепiлдiк мерзiмдi белгiлеуге акелмейдi. 

5. Дайындаушы келесi жаrдайларда кепiлдiк мiндеттемелердi 

орындамайды: 

а) Егер жеке (тvрмыстык;, отбасыльщ) кажеттiлiктер ушiн 
арналrан буйым касiпкерлiк к;ызметтi жузеге асыру ушiн, 
сондай-ак оныf\ тiкелей арналуына сайкес келмейтiн езге 

максаттарда пайдаланылса; 

6) тvтынушыrа тапсырылатын к;ыскаша нvск;аулык; пен баск;а 

к;ужаттамада  баяндалrан буйымды пайдалану шарттары мен 
ережелерi бузылrан жаrдайда; 

в) Егер буйымда жендеу apeкeтiнifj iздерi болса; 
г) Егер ак;аулык; Дайындаушы кездемеген сырткы 

к;урылrыларды  к;осуrа,  буйымнын к;урылмасыныf1 немесе 

сызбасынын езгеруiнен туындаrан болса; 
д)  Егер ак;аулык; дулей куштif1, жазатайым ок;иrаныf\, 
тутынушыныfj немесе ушiншi тулrалардын касак;ана немесе 

абайсыз арекетiнен  туындаrан болса; 

е) Егер ылrалдыf\, жоrары  немесе темен температураныfj 
асерiнен, коррозиядан,  тотыrудан, буйымныf1 iшiне бегде 

Меры предосторожности

1.

Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли
и воздействия высоких температур. 

2.

Не используйте для протирки бензин, спирты и другие
агрессивные жидкости, т.к. они могут повредить 
поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую 
ткань. 

3.

Не допускайте механического воздействия на изделие.

4.

Не вскрывайте изделие и не производите ремонт 
самостоятельно.

3. Данный вид изделия не подлежит ремонту и в случае поломки 

или технических проблем подлежит замене в точке продажи, при 
наличии заполненного гарантийного талона. 
4. Замена изделия в период гарантийного срока (1 год), не
ведет к установлению нового гарантийного срока. 
5. Изготовитель не несет гарантийные обязательства
в следующих случаях: 
а) Если изделие, предназначенное для личных 

(

бытовых,

семейных) нужд, использовалось для осуществления
предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не 
соответствующих его прямому назначению;
6) В случае нарушения правил и условий эксплуатации,
изделия, изложенных в кратком  руководстве и другой
документации, передаваемой потребителю;
в) Если изделие имеет следы попыток ремонта;
г) Если дефект вызван изменением конструкции или схемы
изделия, подключением внешних устройств, не

 

предусмотренных Изготовителем; 
д) Если дефект вызван действием непреодолимых сил,
несчастными случаями, умышленными или неосторожными
действиями потребителя или третьих лиц; 

Ерекшелiктерi

PlayStation 5-пен уйлесiмдi
Жоrары жайлылык;пен бiрегей дизайн
Куатты жане келемдi дыбыс
Кек сандiк кемескi жары к;
Сымда дыбыс деfjгейiн реттегiш бар 
2 х 3.5 мм жалrастырrыш кабiл (дК ушiн) 

Қосу ж

ә

не пайдалану

Кvлак;к;ап  штек е рлерiн  с и гнал  кезiнif1  аудио 

шыrыс  ажырандыларына  к;осыныз  (компьютердif\ 
немесе ойын к;олданбасынf1 дыбыстык; картасы).

К.vрылrы турi 

К.vрылма турi 

Дыбысты�о;; схема пiшiмi 

Корпус материалы 
Акустикалык; дизаАн турi 

Мембрана диаметрl 

К.аАталанатын жиiлiктер 

Импеданс 

Сезiмталдь1к; 

Микрофоннын, ерекшелiктерi 

Аудио ажырандысы 

Аудио кабiл vзындыrы 

Кемескi жарык; 

Tyr:i 

Сымды 

к;амтушы 
Стереопанорама  2.0 
Пластик 

Жабык; 

40 мм 
20 Гц - 20 ООО Гц 
32 Ом 

12ЗД6 

Баrытталrан, шу басу бар 

х 

З,5 мм (mini-jack) + USB 

2м 
Бар 

д� 

заттардыf1, суйык;тык;тардыf1, жандiктердif\ немесе 
жануарлардыf\ тусiп кетуiнен туындаrан зак;ымданулар 
аныкталfанда. 
6. «HIPER Technology Ltd» HIPER eнiмiнifj адамдарrа, уй
жануарларына, мулiкке тiкелей немесе жанама турде 

келтiрген ык;тимал зияны ушiн, егер бул буйымды пайдалану, 

орнату ережелерi мен шарттарын сак;тамау натижесiнде 
болrан жаrдайда; сатып алушынын (тvтынушынын) немесе 
ушiншi тулrалардыf\ касакана немесе абайсыз арекеттерi 
ушiн езiн жауапкершiлiктен босатады. Сондай-ак «HIPER 
Technology Ltd» езгерiстер мен зак;ымданулар, деректер мен 
ак;параттыfj жоrалуы  натижесiнде тиiстi мак;саттаrы HIPER 

буйымдарымен тiкелей немесе жанама келтiрiлген ыктимал 

зиян ушiн езiн жауапкершiлiктен босатады. 

Особенности 

Совместимость с Play

S

tation 5 

Оригинальный дизайн с повышенным комфортом Мощный 
и объемный звук 
Синяя декоративная подсветка 
Регулятор громкости на проводе 
Кабель-переходник на 2 х З.5мм (для ПК) 

Подключение и эксплуатация 

Подключите штекеры наушников к разъемам аудиовыхода 

вашего источника сигнала (звуковая карта компьютера или 
игровой приставки). 

Тип устройства 
Тип конструкции 

Формат  звуковой схемы 

Материал корпуса 
Тип акустического оформления 
Диаметр мембраны 

Воспроизводимые  частоты 
Импеданс 
Чувствительность 

Особенности микрофона 

Аудио разъем 
Длина ауд,1O кабеля 

Подсветка 

Цвет 

Проводные 
Охватывающие 

Стереопанорама  2.0 

Пластик 
Закрытые 

40 мм 
 20 Гц- 20 ООО Гц 

З20м 

12ЗД6 

Направленный, без шумоподавления 

1 х З,5 мм (mini-jack) 

USB 

2м 

Есть 
Белый 

е) Если обнаружены повреждения, вызванные воздействием 
влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, 
попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, 
жидкостей, насекомых или животных. 
6. «HIPER Technology Ltd» снимает с себя ответственность за 
возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией 
HIPER людям, домашним животным, имуществу в случае, если 
это произошло в результате несоблюдения правил и условий 
эксплуатации, установки изделия; умышленных или 
неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих 
лиц. Также «HIPER Technology Ltd» снимает с себя 
ответственность за возможный вред, прямо или косвенно 
нанесенный изделиями HIPER соответствующего назначения, 
в результате изменения и повреждения, утраты данных 
и

 

информации. 

Дата производства зашифрована в первых четырех цифрах 
партийного номера: первая, вторая - год; третья, четвертая - 
месяц. 

Ескертпе 

Кестеде келтiрiлген техникалык; сипаттамалар анык;тамалык; 

болып табылады жане шаrымдар ушiн негiз бала алмайды. 

Hiper ТМ енiмдерi унемi жетiлдiрiлiп отыратындык;тан, 
техникалык; сипаттамалары ескертусiз езгертiлуi мумкiн. 

Уйлесiмдiлiri 

PlayStation 5, Windows 

Техникалық сипаттамалар

Кепiлдiк талоны 
Улгiсi 

Орналасу кунi жане орны: 

НАЗАР АУДАРЫ1-iЫЗ! 

кепiлдiк талоны сатушынын мерiсiз жарамсыз 

Дукеннifj/сатушынын мертабаны: 

©2021  HIPER Technology Ltd. AII rights reserved. 

AII registered trademarks аге the property of their respective owners 

Address: 3905 Two Exchange Square, 8 Connaught Place, 

Hong Kong. Warranty: 1 уеаг. Lifetime period: 2 years. 

AssemЫed in PR.C. www.hiper-power.com 

(R[ 

х 

Примечание 

Технические характеристики, приведенные в таблице, 
справочные и не могут служить основанием для претензий. 
В связи с тем, что продукция ТМ HIPER постоянно 
совершенствуется, технические характеристики могут быть 
изменены без уведомления.

Совместимость 

Play

S

tation 5, Windows 

Технические характеристики 

Гарантийный талон _____________ _ 

Модель _________________ _ 

Дата и место пребывания:. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ 

ВНИМАНИЕ! 

гарантийный талон недействителен  без печати продавца 

Штамп магазина / продавца: 

©2021  HIPER Technology  Ltd. AII rights reserved. 

AII registered trademarks аге the property of their respective owners 

Address: 3905 тwо Exchange Square, 8 Connaught Place, 

Hong Kong. Warranty: 1 уеаг. Lifetime period: 2 years. 

AssemЫed in PR.C. www.hiper-power.com 

Модель      

 HGS-LR2

Решение возможных проблем 

Проблема: yстройство не работает. 

Решение: yбедитесь, что устройство подключено правильно. 

Убедитесь, что аудио-порты вашей звуковой карты работают 

и звуковая карта исправна. 

Убедитесь, что переключатель громкости находится не 

в нулевом положении. 

Правила и условия монтажа, хранения, 

перевозки (транспортировки), 

реализации и утилизации

Устройство

 

не

 

требует

 

какого

-

либо

 

монтажа

 

или

постоянной

 

фиксации

.

Хранение

 

устройства

 

должно

 

производиться

 

в

 

упаковке

 

в

 

отапливаемых

 

помещениях

 

у

 

изготовителя

 

и

 

потребителя

 

при

 

температуре

 

воздуха

 

от

 

5

 

°

С

 

до

40

 

°

С

 

и

 

относительной

 

влажности

 

воздуха

 

не

 

более

 

85

 

%. 

В

 

помещениях

 

не

 

должно

 

быть

 

агрессивных

 

примесей

 

(

паров

 

кислот

,

 

щелочей

),

 

вызывающих

 

коррозию

.

Перевозка

 

устройства

 

должна

 

осуществляться

 

в

 

сухой

 

среде

.

Устройство

 

требует

 

бережного

 

обращения

,

 

оберегайте

его

 

от

 

воздействия

 

пыли

,

 

грязи

,

 

ударов

,

 

влаги

,

 

огня

 

и

 

т

.

д

.

Реализация

 

устройства

 

должна

 

производиться

в

 

соответствии

 

с

 

местным

 

законодательством

.

При

 

обнаружении

 

неисправности

 

устройства

 

следует

немедленно

 

обратиться

 

в

 

авторизованный

 

сервисный

 

центр

 

или

 

утилизировать

 

устройство

.

После окончания срока службы изделия его нельзя 

выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо 

этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий 

пункт приема электрического и электронного оборудования 

для последующей переработки и утилизации в соответствии 

с федеральным или местным законодательством. 

Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы 

помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете 

ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который 

возможен в случае ненадлежащего обращения. Более 

подробную информацию о пунктах приема и утилизации 

данного продукта можно получить в местных муниципальных 

органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

Дополнительная

 

информация

Изготовитель

: ХАЙПЕР Технолоджи Лимитед. 

3905 Ту Эксчендж скуэр, 8 Конноут плэйс, Гонконг.

Филиал изготовителя:

 ШЭНЬЧЖЭНЬ ХАЙПЕР ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД. 

Эт. 3 1-е зд. шоссе Хуан У промпарк Ин Тао Чжи, р-н Лунган, 

г. Шэньчжэнь, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

Импортёр в России:

 ООО «Атлас», 

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-

летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.  

Уполномоченное изготовителем лицо: 

ООО "ХАЙПЕР", 

127055, Россия, город Москва, улица Сущёвская, дом 27, 

строение 2, этаж 3, помещение III, комната 3, офис 58.
Товар соответствует требованиям технического регламента 

Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об 

ограничении применения опасных веществ в изделиях 

электротехники и радиоэлектроники».

V.1

Ү

лгісі

HGS-LR2

Қосымша ақпарат

Өндіруші

: ХАЙПЕР Технолоджи Лимитед. 

3905 Ту Эксчендж скуэр, 8 Конноут плэйс, Гонконг.

Қытайда жасалған.

Өндірістің/жасаушы-зауыттың филиалы: 

ШЭНЬЧЖЭНЬ 

ХАЙПЕР ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД. 

3-қабат, 1-ғимарат Хуан У тас жолы Ин Тао Чжи өнеркəсіптік 

паркі, Лунган ауданы, Шэньчжэнь қ., Гуандун пров., Қытай.

 

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии 

в Казахстане:

 ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нур-Султан, 

р-н Сарыарка, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.

 

Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын 

заңды тұлға:

 «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, 

Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғылы, 12-

ғимарат, Қазақстан.

Өндірушінің уəкілетті тұлғасы: 

«Хайпер» ЖШҚ, 127055, 

Ресей, Мəскеу қаласы, Сущевская көшесі, 27 үй, 2 ғимараты, 3 

қабат, III бөлме, 3 кабинет, 58 кабинет. 

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың 037/2016 ЕАЭО ТР 

«Электр техникасы жəне радиоэлектроника бұйымдарында 

қауіпті заттардың қолданылуын шектеу туралы» техникалық 

регламентінің талаптарына сəйкес келеді.

Бұйымның сыртқы түр-сипаты, оның сипаттамалары жəне 

жиынтықтылығы пайдаланушыға алдын ала хабарланбастан 

өзгеріске ұшырауы мүмкін.

Құрылғының іс жүзіндегі интерфейсі осы нұсқаулықта 

көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі 

нұсқасында көрсетілген.

V.1

Rate manual
manualsarea.com
Still have questions?

Didn't find the answer in the manual or have other problems? Ask your question in the form below with a detailed description of your situation so that other people and experts can help you answer it. If you know how to resolve another person's issue, please tell them :)

Ask a Question