HIPER GSND-1400 - User Manual

HIPER GSND-1400 Headphones – User Manual in pdf format, read online free of charge. We hope it will help you to solve any questions you may have when operating the equipment.

If you still have questions, ask them in the comments after the manual.

"Downloading Manual" means that you have to wait for the file to download so you can read it online. Some manuals are very large and the time it takes for them to download depends on your internet speed.
Page:
/ 1
Downloading Manual
background image

tlJW 

Пайдаланушы нvс�аулыrы. 

Микрофоны бар ойын стерео�vла��абы 

GAMING STEREO  HEADSET 

Ү

лг

і

с

і

: GSND-1400 

Ықтимал проблемалар және олардың шешімі

Проблема: �урылfы жумыс iстемейдi 

Шешiмi: КvрылfЫНЫf\ дурыс к,осылfанына кез жеткiзi>-1iз 

Дыбыстык, картаны>-1 аудио порттары жvмыс iстеп турrанына жане 

дыбысты� карта дуры с жумыс iстейтiнiне кез жеткiзifjiз. Дыбысты 

ауыстырып �оск,ыш нел куйiнде турмаfанына кез жеткiзi>-1iз. 

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), сату және

кәдеге жарату ережелері және шарттары

� 

Руководство пользователя. 

Игровые стереонаушники с микрофоном 

GAMING STEREO  HEADSET 

Модель: GSND-1400 

Решение возможных проблем 

Проблема: yстройство не работает. 

Решение: yбедитесь, что устройство подключено 

правильно. Убедитесь, что аудио-порты вашей звуковой 

карты работают и звуковая карта исправна. 

Убедитесь, что переключатель громкости находится не 

в нулевом положении. 

Правила и yсловия монтажа, хранения, 

перевозки (транспортировки), реализации 

и yтилизации

HIPER к;уnак;к;абын тан,даrанын,ыз ушiн рахмет

�урышыны iске к,оспас бурын, к,улак,к,аптыf-1 

барлык, мумкiндiктерiн пайдаланып, олардыf-\ к,ызмет 

ету мерзiмiн 

vзарту ушiн осы нvск,аульщты мvкият окып ШЫfЫf-\ЫЗ. Егер 

к,ажеттiлiк туындайтын болса, оfан жугiну ушiн о с ы  

нvскаулык,ты сактап койы>-1ыз. Бул нvскаулык кvрылfыны>-1 

техникалык,  сипаттамалары,  кvлак,к,апты  баск,ару 

органдары,  олардыf-\  функционалдык,  ерекшелiктерi 

мен  жумыс  режимдерi  туралы  ак,паратты  к,амтиды. 

Буйымны>-1  сыртк,ы  турi  суреттерде  керсетiлгеннен  езгеше 

болуы  мумкiн,  себебi  барльщ  суреттер  бiздi>-1  модельдердi>-1 

прототиптерi негiзiнде 

усынылfан. Компания осы курылfыны мак,сатсыз пайдалану 

натижесiнде келтiрiлген зиян ушiн жауап бермейдi. 

Багдарлама

л

ык; жасак,тама 

Кvрылrы жумыс icтeyi ушiн драйверлердi орнату к,ажет 

емес, �урышы Plug'n Play болып табылады. Бул гарнитура 

ушiн HIPER сайтында орналастырылrан функционалды 

ке

>

-1ейтуге арналfан арнайы ба,дарламалык, жаса�тама 

(БЖ) бар (https: hipe

r

-powe

r

.com). БЖ орнатк,аннан кейiн 

к,осымша функциялар к,олжетiмдi болады: эквалайзер, 

микшер, дыбысты 7.1 схемасы бойынша баптау. Барлык, 

к,осымша функциялар баfдарламалы� жасак,тама 

интерфейсiнде керсетiледi. 

Толыfырак ак,парат темендегi сайтта: 

https://hiper-power.com 

Условия гарантии

Компания "HIPER Technoloy Ltd", являющаяся изготовителем 

товаров (изделий) HIPER (далее по тексту тексту- 

Изготовитель), выражает вам огромную признательность за 

ваш выбор. Мы сделали все возможное, чтобы данное 

изделие удовлетворяло вашим запросам, а качество 

соответствовало лучшим мировым образцам. "HIPER 

Technoloy Ltd" устанавливает срок службы устройств: 2 года. 

Срок службы отсчитывается от даты изготовления изделия, 

если кратким руководством пользователя изделия не 

установлено иное ограничение. Все товары предназначены 

"HIPER Technoloy Ltd" для поставок в Российскую Федерацию 

и, соответственно, изготовлены с учетом условий 

эксплуатации в этой стране. Чтобы убедиться в этом, просим 

вас проверить наличие на изделии и упаковке официальных 

знаков соответствия. Во избежание недоразумений 

убедительно просим вас внимательно изучить краткое 

руководство, условия гарантийных обязательств, проверить 

правильность заполнения гарантийного талона. 

Гарантийный талон действителен только при наличии 

правильно и четко указанных: модели, серийного номера 

изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, 

подписи покупателя. Модель и серийный номер изделия 

Қосылу схемасы

USB 

■--------,

Дыбыс 

ден,гейiн баск,ару 

Микрофон 

к,оск,ышы ON / OFF 

керсетiлгендерге сайкес келуi керек. Осы шарттар бузышан 

кезде, сондай-ак, кепiлдiк талонында керсетiлген деректер 

езгертiлген, ешiрiлген немесе к,айта жазылfан жаfдайда, 

кепiлдiк талоны жарамсыз деп танылады. Мундай жаfдайда 

сiзге жоfарыда керсетiлген шарттарfа сайкес жа>-1а кепiлдiк 

талонын алу ушiн Сатушыfа хабарласущ немесе тауарлы� 

немесе кассальщ чектi, немесе буйымды сатып алу фактi 

мен кунiн растайтын баск,а к,vжаттарды vсынуfа ке>-1ес 

беремiз. Егер сату кунiн анык,тау мумкiн болмаrан жаfдайда, 

Ресей Федерациясыны>-1 тутынушыларды>-1 �ук,ы�тарын �opfay 

туралы за>-1намасына сайкес кепiлдiк талоныны>-1 мерзiмi 

буйымныf-1 жасалу кунiнен бастап есептеледi. Осы кепiлдiк 

талоны мен «HIPER Technology Ltd» Дайындаушыны>-1 кiнасi 

бойынша туындаrан буйымны>-1 кемшiлiктерi анык,талfан 

жаfдайда, тутынушыларды>-1 к,у�ык,тарын к,орrау туралы 

к,олданыстаfы заfjнамасымен белгiленген, тутынушыларды>-1 

талаптарын к,анаfаттандыру женiндегi мiндеттемелерiн 

к,абылдайтынын растайды. 

«HIPER Technology  Ltd» теменде керсетiлген шарттар 

сак,талмаfан жа,дайда, тvтынушылардыf1 кепiлдiк 

мiндеттемелерi бойынша талаптарын к,анаfаттандырудан 

бас та рту к,у�ыfын езiне к,алдырады. Кепiлдiк 

мiндеттемелердif-\ барлык, шарттары тvтынушылардыf-\ 

�v�ы�тарын � o p r ay туралы за>-1наманы>-1 шеf-\берiнде 

Схема подключения 

USB входr/· 

usв

■•-------..._

Выключатель подсветки 

наушников 

ON/OFF 

Микрофон 

Выключатель 

микрофона ON/OFF 

Регулятор 

громкости 

должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. 

При нарушении этих а также в случае, когда данные, 

указанные в гарантийном талоне изменены, стерты или 

переписаны, гарантийный талон признается 

недействительным. В этом случае рекомендуем вам 

обратиться к Продавцу для получения нового гарантийного 

талона, соответствующего вышеуказанным условиям, либо 

предоставить товарный или кассовые чеки, либо иные 

документы, удостоверяющие факт и дату продажи изделия. 

В случае, если дату продажи установить нееозможно, 

в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляется 

с даты изготовления изделия. Данным гарантийным талоном 

«HIPER Technology Ltd» подтверждает принятие на себя 

обязательств по удовлетворению требований потребителей, 

установленных действующим законодательством о защите 

прав потребителей, в случае обнаружения недостатков 

изделия, возникших по вине Изготовителя. «HIPER 

Technology Ltd» оставляет за собой право отказать 

в удовлетворении требований потребителей по гарантийным 

обязательствам в случае несоблюдения изложенных ниже 

условий. Все условия гарантийных обязательств действуют 

в рамках законодательства о защите прав потребителей 

и регулируются законода тельством стран импортеров. 

Жуйелiк талаптар

Windows ОЖ уйлесiмдiлiгi. 

Бос USB порТЫНЫf-\ болуы. 

Мақсаты  

Бул компьютерлiк гарнитура компьютерлер мен ноутбуктерде 

дыбыстык, файлдар мен музыканы ойнатуfа арналfан 

к,урышы болып табылады. Осы к,урылfыны пайдаланбас 

бурын, буйымныf-1 дурыс жумыс iстеуiн к,амтамасыз ету 

жане оны>-1 закымдалуын болдырмау ушiн осы пайдаланушы 

нуск,аулы,ын мук,ият ок,ып  ШЫFЫf-\ЫЗ.  �урЫЛfЫНЫf-\ 

кvрылмалык, ерекшелiктерi мен осы нуск,аулык,ты>-1 мазмvны 

енiмдi жетiлдiру ушiн алдын ала ескертусiз езгертiлуi мумкiн. 

Осы  енiмдi  ендiрушi мен дистрибьюторлар к,урылfы 

корпусыны>-1 зак,ымдалуы ушiн, сондай-ак, пайдаланушыны>-1 

дурыс емес немесе сайкес емес пайдалануы салдарынан 

келтiрiлген залал ушiн жауапты болмайды. 

�олданылады жане импорттаушы елдердi>-1 за>-1намасымен 

реттеледi. «HIPER Technology Ltd» сату кунiнен бастап 

есептелетiн 2 айлык, кепiлдiк мерзiмiн белгiлейдi. 

«HIPER Technology Ltd» теменде керсетiлген шарттар 

са1sталма,ан жа,дайда, тvтынушы л ардыf-\ кепiлдiк 

мiндеттемелерi бойынша талаптарын к,анаfаттандырудан 

бас та рту к,ук,ыfын езiне �алдырады. Кепiлдiк 

мiндеттемелердif-\ барлык, шарттары тvтынушылардыf-\ 

к,у�ьщтарын к,орfау туралы за>-1наманы>-1 ше>-1берiнде 

�олданылады жане импорттаушы елдердi>-1 за>-1намасымен 

реттеледi. «HIPER Technology Ltd» сату кунiнен бастап 

есептелетiн 12 айлы� кепiлдiк мерзiмiн белгiлейдi. 

Кепiпдiк мiндепемелердiң шарттары

1. Дайындаушыныf\ кепiлдiк мiндеттемелерi «HIPER

Technology Ltd» компаниясы Ресей Федерациясыны>-1

аумаfына жеткiзуге жане сатуfа арнаЛfан, Ресей

Федерациясында сатып алынfан, жане ел стандарттарына

сайкестiк сертификаттаудан еткен буйымдардыf-\

модельдерiне fана к,олданылады.

2. Кепiлдiк мiндеттемелер деп Дайындаушыныf\ кiнасiнен

туындаfан буйымны>-1 кемшiлiктерiн (ак,аулы�тарын) сатып

алушыдан (тvтынушыдан) ак,ы алмай жою женiндегi

Системные требования 

Совместимость с ОС Windows. 

Наличие свободного USB порта. 

Назначение

Данная компьютерная гарнитура является устройством, 

предназначенным для воспроизведения звуковых 

файлов и музыки на компьютерах и ноутбуках. Перед 

началом использования данного устройства, прочтите 

внимательно данное руководство пользователя для 

обеспечения правильной эксплуатации изделия 

и предотвращения его подвреждения. Конструктивные 

особенности устройства и содержание данной 

инструкции могут быть изменены в целях 

совершенствования продукта, без предварительного 

уведомления. Производитель и дистрибьюторы данной 

продукции не несут ответственности за повреждение 

корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный 

вследствие неправильной или несоответствующей 

эксплуатации пользователем. 

«HIPER Technology Ltd» устанавливает гарантийный срок 

12 месяцев, отсчитываемый от даты продажи. 

,HIPER Technology Ltd» оставляет за собой право отказать 

в удовлетворении требований потребителей по гарантийным 

обязательствам в случае несоблюдения изложенных ниже 

условий. Все условия гарантийных обязательств действуют 

в рамках законодательства о защите прав потребителей 

и регулируются законодательством стран импортеров. 

Условия rарантийных обязательств 

1. Гарантийные обязательства Изготовителя распространяются 

только на модели изделий, предназначенные ,HIPER Technology 

Ltd» для поставок и реализации на территории Российской

Федерации, приобретенные в Российской Федерции,

и прошедшие сертификацию на соответствие

стандартам страны.

2. Под Гарантийными обязате л ь ствами понимается

дополнительное обязательство Изготовителя по устранению

недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине

Изготовителя, без взимания платы с покупателя (потребителя). 

Дайындаушыны>-1 к,осымша мiндеттемесi тусiнiледi. 

3. Буйымны>-1 бул турi жендеуге келмейдi жане сыну немесе

техникалы� проблемалар жаrдайында, толтырылfан кепiлдiк

талоны болса, сату нуктелерiнде ауыстырылуы тиiс.

4. Буйымды кепiлдiк мерзiмi кезе>-1iнде (1 жыл) ауыстырып

беру, жа>-1а кепiлдiк мерзiмдi белгiлеуге акелмейдi.

5. Дайындаушы келесi жаfдайларда кепiлдiк мiндеттемелердi

орындамайды:

а) Егер жеке (турмысты�. отбасылык,) к,ажеттiлiктер ушiн

арналfан буйым касiпкерлiк к,ызметтi жузеге асыру ушiн,

сондай-ак, ОНЫf-\ тiкелей арналуына сайкес келмейтiн езге

ма�саттарда пайдаланылса;

б) Тутынушыfа тапсырылатын к,ыск,аша нуск,аулык, пен бас�а

�vжаттамада баяндалrан буйымды пайдалану шарттары мен

ережелерi бузылrан жаrдайда;

в) Егер буйымда жендеу 

арекетiнi>-1 

iздерi болса;

г) Егер ак,аулык, Дайындаушы кездемеген сыртк,ы

к,урылrыларды �осущ буйымны>-1 �урылмасыны>-1 немесе

сызбасыны>-1 езгеруiнен туындаrан болса;

д) Егер ак,аулык, дулей куштi>-1, жазатайым ок,иfаНЫf\,

тутынушыны>-1 немесе ушiншi туЛfалардыf\ к,асак,ана немесе

абайсыз арекетiнен туындаfан болса;

е) Егер ылfалдыf-\, жоfары немесе темен температураны>-1

асерiнен, коррозиядан, тотыfудан, буйымныf-\ iшiне бегде

3. Данный вид изделия не подлежит ремонту и в случае

поломки или технических проблем подлежит замене в точке

продажи, при наличии заполненного гарантийного талона.

4. Замена изделия в период гарантийного срока (1 год), не

ведет к установлению нового гарантийного срока.

5. Изготовитель не несет гарантийные обязательства

в следующих случаях:

а) Если изделие, предназначенное для личных (бытовых,

семейных) нужд, использовалось для осуществления

предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не

соответствующих его прямому назначению;

6) В случае нарушения правил и условий эксплуатации,

изделия, изложенных в кратком руководстве и другой

документации, передаваемой потребителю;

в) Если изделие имеет следы попыток ремонта;

г) Если дефект вызван изменением конструкции или схемы

изделия, подключением внешних устройств, не

предусмотренных Изготовителем;

д) Если дефект вызван действием непреодолимых сил,

несчастными случаями, умышленными или неосторожными

действиями потребителя или третьих лиц;

Саиқтық шарапары  

1

. Буйымды жоfары ылfалдылык,тан, ша>-1нан жане жОfары

температураны>-1 асерiнен к,орfаf-\ЫЗ. 2. Сурту ушiн бензиндi,

спирттердi жане баска да агрессивтi суйык,тык,тарды

пайдаланбаf-\ЫЗ, себебi опар бетiн зак,ымдауы мумкiн. Тазалау 

ушiн жvмсак,, к,урfак, шуберектi пайдаланы>-1ыз. 3. Буйымfа

механикалык асер етуге жоп берме>-1iз. 4. Буйымды ашпа>-1ыз

жане езi>-1iз жендеме>-1iз.

Ерекшелiктерi 

7.1 пiшiмдi виртуалды келемдi дыбыс технологиясы 

Микрофонны>-1 шуды азайтуды>-1 пассивтi жуйесi 

Жоfары сапалы дыбыс 

Касiби гейминге Оf-\Тайландырылfан 

�vлак,к,апты>-1 LED кемескi жарыfы 

Баск.а Ыf-\fайлы киiледi жане бас жиегi реттеледi 

�уатты жане келемдi дыбыс 

Қосу және пайдалану

�улак,к,ап штекерле р iн сигнал кезiнif-1 аудио шы,ыс 

ажырандыларына к,осы>-1ыз (компьютердif-\ немесе ойын 

к,олданбасын>-1 дыбыстык, картасы). 

l<;урЫЛfЫ турi 

l<;урылма турi 

Дыбыстык; схема пiшiмi 

Корпус материалы 

Акустикалык; дизайн турi 

Мембрана диаметрi 

l<;аriталанатын жиiпiктер 

Импеданс 

Сезiмталдык; 

Микрофонньщ ерекшелiктерi 

Аудио ажырандысы 

Аудио кабiл узындыFы 

Кемескi жарык, 

Tyci 

Сымды 

камтушы 

7.1 

Пластик 

жабык; 

40мм 

20 Гц-

2

О ООО Гц 

З20м 

118Дб 

БаrытталFЭ.н, шу басу бар 

USB 

2м 

Бар 

к;ара 

эаттардыf-\, суйык,тык,тарды>-1, жандiктердi>-1 немесе 

жануарлардыf\ тусiп кетуiнен туында,ан зак,ымданулар 

аныкталrанда. 

6. «HIPER Technology Ltd» HIPER eнiмiнifj адамдарщ уй

жануарларына, мулiкке тiкелей немесе жанама турде

келтiрген ык,тимал зияны ушiн, егер бул буйымды пайдалану,

орнату ережелерi мен шарттарын сак,тамау натижесiнде

болfан жаrдайда; сатып алушыны>-1 (тутынушыны>-1) немесе

ушiншi тулfалардыf-\ �асак,ана немесе абайсыз арекеттерi

ушiн езiн жауапкершiлiктен босатады. Сондай-ак, «HIPER

Technology Ltd» езгерiстер мен зак,ымданулар, деректер мен

ак,параттыf-1 жоfалуы натижесiнде тиiстi мак,саттаfы HIPER

буйымдарымен тiкелей немесе жанама келтiрiлген ьщтимал

зиян ушiн езiн жауапкершiлiктен босатады.

Меры предосторожности

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности,

пыли и воздействия высоких температур.

2. Не используйте для протирки бензин , спирты

и другие агрессивные жидкости, т.к. они могут

повредить поверхность. Для чистки используйте

мягкую сухую ткань.

3. Не допускайте механического воздействия на

изделие.

4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт

самостоятельно.

Особенности 

Технология виртуального объемного звука формата 7.1 

Пассивная система шумоподавления микрофона 

Высокое качество звучания 

Оптимизированы для профессионального гейминга 

LED подсветка наушников 

Комфортная посадка на голове и регулируемое 

оголовье 

Мощный и объемный звук 

Подключение и эксплуатация 

Подключите штекеры наушников к разъемам аудиовыхода 

вашего источника сигнала (звуковая карта компьютера или 

игровой приставки). 

Технические характеристики 

Тип устройства 

Проводные 

Тип конструкции 

Охватывающие 

Формат звуковой схемы 

7.1 

Материал корпуса 

Пластик 

Тип акустического оформления  Закрытые 

Диаметр мембраны 

Воспрои,водимые частоты 

Импеданс 

Чувствительность 

Особенности микрофона 

Аудио разъем 

Длина аудио кабеля 

Подсветка 

Цвет 

40 мм 

20 Гц- 20 ооо rц 

32 Ом 

118 Дб 

Направленный, 

с 

шумоподавлением 

USB 

2 м 

Есть 

Черный 

е) Если обнаружены повреждения, вызванные 

воздействием влаги, высоких или низких температур, 

коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия 

посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых 

или животных. 

6. «HIPER Technology Ltd» снимает с себя ответственность

за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный

продукцией HIPER людям, домашним животным,

имуществу в случае, если это произошло в результате

несоблюдения пра в и л   и условий эксплуатации,

установки изделия; умышленных или неосторожных

действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

Также «HIPER Technology Ltd» снимает с себя

ответственность за возможный вред, прямо или косвенно 

нанесенный изделиями HIPER соответствующего назначения,

в результате изменения и повреждения, утраты данных

и информации.

Ескертпе 

Кестеде келтiрiлген техникалык, сипаттамалар аны�тамальщ 

болып  табылады  жане  шаfымдар  ушiн  негiз  бала 

алмайды.  Hiper  ТМ  енiмдерi  унемi  жетiлдiрiлiп 

отыратындык,тан, 

техникалык, 

сипаттамалары 

ескертусiз езгертiлуi мумкiн. 

Уйлесiмдiлiri 

Windows,

 

mac

О

S

Техникалық сипаттамалар

Кепiлдiк талоны 

Улгiсi 

Орналасу кунi жане орны: 

НАЗАР АУДАРЫI-\ЫЗ! 

кепiлдiк талоны сатушыны>-1 мерiсiз жарамсыз 

Дукеннi>-1/сатушыны>-1 мертабаны: 

©2021 

HIPER Technology Ltd. AII rights reserved. 

AII registered trademarks аге the ргорегtу of their respective owners 

Address: 

3905 

Two Exchange Square, 

Connaught Place, 

Hong Kong. Wаггапtу: 1  уеаг. Lifetime period: 2 years. 

AssemЫed in P.R.C. www.hiper-power.com 

(А[ 

н 

Гарантийный тало 

Модель 

Дата и место пребывания· 

ВНИМАНИЕ! 

гарантийный талон недействителен  без печати продавца 

Штамп магазина / продавца: 

©2021 

HIPER Technology Ltd. AII rights reserved. 

AII registered trademarks аге the property of their respective owпers 

Address: 

3905 

Two Exchange Square, 8 Connaught Place, 

Hong Kong. Warranty: 

year. Lifetime period: 

years. 

AssemЬled in  P.R.C. www.hiper-power.com 

(А[ 

н 

Y

лг

і

с

і

GSND-1400

Құ

рыл

ғ

ы 

қ

андай да б

і

р монтаждауды немесе т

ұ

ра

қ

ты бек

і

туд

і

 талап 

етпейд

і

.

Құ

рыл

ғ

ыны 

ө

нд

і

руш

і

н

ің

 ж

ə

не т

ұ

тынушыны

ң

 жылытылатын 

ү

й-

жайында 

ө

нд

і

руш

і

н

ің

 

қ

аптамасына салып, +5 

°

С-тан +40 

°

С-

қ

а 

дей

і

нг

і

 температурада ж

ə

не 85%-дан аспайтын салыстырмалы 

ыл

ғ

алдылы

қ

та са

қ

тау керек. 

Ү

й-жайларда коррозия туындататын 

агрессивт

і

 

қ

оспалар (

қ

ыш

қ

ылдарды

ң

, с

і

лт

і

лерд

ің

 булары) болмауы 

ти

і

с.

Құ

рыл

ғ

ы м

ұқ

ият к

ү

т

і

м жасауды 

қ

ажет етед

і

, оны к

і

р, со

ққ

ы, ыл

ғ

ал, 

от ж

ə

не т.б. 

ə

сер

і

нен са

қ

та

ң

ыз.

Құ

рыл

ғ

ыны 

ө

тк

і

зу жерг

і

л

і

кт

і

 за

ң

нама

ғ

а с

ə

йкес ж

ү

рг

і

з

і

лу

і

 ти

і

с.

Құ

рыл

ғ

ыны 

құ

р

ғ

а

қ

 ортада тасымалдау керек.

Құ

рыл

ғ

ыда а

қ

аулы

қ

 аны

қ

тал

ғ

ан жа

ғ

дайда, дереу 

ө

к

і

летт

і

 сервист

і

к 

орталы

ққ

а хабарлас

қ

ан немесе 

құ

рыл

ғ

ыны к

ə

деге жарат

қ

ан ж

ө

н.

Б

ұ

йымны

ң

 

қ

ызмет мерз

і

м

і

 ая

қ

тал

ғ

анда оны 

ə

деттег

і

 т

ұ

рмысты

қ

қ

о

қ

ыспен б

і

рге тастау

ғ

а болмайды. Оны

ң

 орнына, оны федералды

қ

 

немесе жерг

і

л

і

кт

і

 за

ң

нама

ғ

а с

ə

йкес 

қ

айта 

өң

деу ж

ə

не к

ə

деге 

жарату 

ү

ш

і

н электрл

і

к ж

ə

не электронды жабды

қ

ты ти

і

ст

і

 

қ

абылдау 

пункт

і

не к

ə

деге жарату

ғ

а ж

і

беру керек. Осы 

ө

н

і

мд

і

 д

ұ

рыс к

ə

деге 

жарату ар

қ

ылы с

і

з таби

ғ

и ресурстарды са

қ

тау

ғ

а к

ө

мектесес

і

з ж

ə

не 

ти

і

ст

і

 т

ү

рде пайдаланбау салдарынан 

қ

орша

ғ

ан орта

ғ

а ж

ə

не 

адамдарды

ң

 денсаулы

ғ

ына зиян келу жа

ғ

дайларыны

ң

 алдын 

аласыз. Б

ұ

л 

ө

н

і

мд

і

 

қ

абылдау ж

ə

не жою пункттер

і

 туралы 

қ

осымша 

а

қ

паратты жерг

і

л

і

кт

і

 муниципалды органдардан немесе т

ұ

рмысты

қ

 

қ

алды

қ

тарды шы

ғ

аратын к

ə

с

і

порыннан алу

ғ

а болады.

Модель

GSND-1400

Примечание 

Технические характеристики, приведенные в таблице, 
справочные и не могут служить основанием для 
претензий. В связи с тем, что продукция ТМ HIPER 
постоянно совершенствуется, технические 
характеристики могут быть изменены без уведомления.

Совместимость 

Windows, mac

ОS

Благодарим за выбор наyшников HIPER 

Пре

ж

де 

ч

ем на

ч

ать 

э

ксплуата

ц

и

ю

 устройства

,

 внимательно изу

ч

ите

данное руководство

,

 

ч

тобы вы могли воспользоваться всеми

возмо

ж

ностями наушников и продлить срок и

х

 слу

ж

бы. 

С

о

х

раните

зто руководство

,

 

ч

тобы мо

ж

но было обратиться к нему

,

 если

возникнет такая необ

х

одимость. 

Д

анное руководство содер

ж

ит

информа

ц

и

ю

 о те

х

ни

ч

ески

х

 

х

арактеристика

х

 устройства

,

 органа

х

 

управления наушниками

,

 и

х

 функ

ц

иональны

х

 особенностя

х

и ре

ж

има

х

 работы. 

В

нешний вид изделия мо

ж

ет отли

ч

аться от 

изобра

ж

енны

х

 на рисунка

х

,

 поскольку все илл

ю

стра

ц

ии

представлены на основе прототипов наши

х

 моделей. 

К

омпания не

несет ответственности за у

щ

ерб

,

 при

ч

иненный в результате

применения данного устройства не по назна

ч

ени

ю

.

Более подробная информация на сайте: 

https://hiper-power.com 

Программное обеспечение 

Установка драйверов для работы устройства не требуется, 

устройство является Plug'n Play. Для данной гарнитуры 

имеется специ а л и з ированное ПО для р асширения 

функционала, выложенное на сайте HIPER 

(https://hiper-power.com ). После установки ПО станут 

доступны дополнительные функции: эквалайзер, микшер, 

настройка звучания по схеме 7.1. Все дополнительные 

функции отображаются в интерфейсе ПО. 

Устройство не требует какого-либо монтажа или 

постоянной фиксации.

Х

ранение устройства должно производиться в упаковке 

в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя 

при температуре воздуха от 5 

°

С до 4О 

°

С и относительной 

влажности воздуха не более 85 %. В помещениях не должно 

быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), 

вызывающих коррозию.

Перевозка устройства должна осуществляться в сухой 

среде.

Устройство требует бережного обращения, оберегайте его 

от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.

Реализация устройства должна производиться

в соответствии с местным законодательством.

При обнаружении неисправности устройства следует

немедленно обратиться в авторизованный сервисный 

центр или утилизировать устройство.

После

 

окончания

 

срока

 

службы

 

изделия

 

его

 

нельзя

выбрасывать

 

вместе

 

с

 

обычным

 

бытовым

 

мусором

.

 В

место

этого

 

оно

 

подлежит

 

сдаче

 

на

 

утилизацию

 

в

 

соответствующий

пункт

 

приема

 

электрического

 

и

 

электронного

 

оборудования

 

для

 

последующей

 

переработки

 

и

 

утилизации

 

в

 

соответствии

с

 

федеральным

 

или

 

местным

 

законодательством

.

 

Обеспечивая

 

правильную

 

утилизацию

 

данного

 

продукта

,

 

вы

 

помогаете

сберечь

 

природные

 

ресурсы

 

и

 

предотвращаете

 

ущерб

 

для

окружающей

 

среды

 

и

 

здоровья

 

людей

,

 

который

 

возможен

 

в

 

случае

 

ненадлежащего

 

обращения

.

 

Более

 

подробную

информацию

 

о

 

пунктах

 

приема

 

и

 

утилизации

 

данного

 

продукта

 

можно

 

получить

 

в

 

местных

 

муниципальных

 

органах

 

или

 

на

 

предприятии

 

по

 

вывозу

 

бытового

 

мусора

.

Д

ополнительная ин

ф

ормация

И

зготовитель

:

 

Х

А

ЙП

ЕР 

Технолоджи

 

Лимитед

.

3905

 

Ту

 

Эксчендж

 

скуэр

,

 

8

 

Конноут

 

плэйс

,

 

Гонконг

.

Филиал

 

изготовителя

:

 

ШЭ

Н

ЬЧЖЭ

Н

Ь

 

Х

А

ЙП

ЕР 

Т

Е

Х

Н

ОЛО

Д

Ж

И 

Л

ИМИ

Т

ЕД

Эт

.

 

3

 

1-

е

 

зд

.

 

шоссе

 

Хуан

 У 

промпарк

 И

н

 

Тао

 

Чжи

,

 

р

-

н

 

Лунган

,

 

г

.

 

Шэньчжэнь

,

 

пров

.

 

Гуандун

,

 

Китай

.

Сделано

 

в

 

Китае

.

И

мпортёр

 

в

 Р

оссии

:

 

ООО

 

«

А

тлас

»,

690068,

 Р

оссия

,

 

Приморский

 

край

,

 

г

.

 В

ладивосток

,

 

проспект

 

100-

летия

 

В

ладивостока

,

 

дом

 

155,

 

корпус

 

3,

 

офис

 

5.

У

полномоченное

 

изготовителем

 

лицо

:

 

ООО

 

"

Х

А

ЙП

ЕР

",

 

127055,

Р

оссия

,

 

город

 М

осква

,

 

улица

 

Сущёвская

,

 

дом

 

27,

 

строение

 

2,

 

этаж

 

3,

 

помещение

 

III,

 

комната

 

3,

 

офис

 

58.

Товар

 

соответствует

 

требованиям

 

технического

 

регламента

 

Е

вразийского

 

экономического

 

союза

 

Т

Р ЕА

ЭС

 

037/2016

 

«

Об

 

ограничении

 

применения

 

опасных

 

веществ

 

в

 

изделиях

 

электротехники

 

и

 

радиоэлектроники

».

V.1

Д

ата производства зашифрована в первы

х

 

ч

етыре

х

ц

ифра

х

 партийного номера

:

 первая

,

 вторая 

-

 год

;

 третья

,

ч

етвертая 

-

 меся

ц

.

Қосымша ақпарат

Өндіруші

: ХАЙПЕР Технолоджи Лимитед. 

3905 Ту Эксчендж скуэр, 8 Конноут плэйс, Гонконг.

Қытайда жасалған.

Өндірістің/жасаушы-зауыттың филиалы: 

ШЭНЬЧЖЭНЬ 

ХАЙПЕР ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД. 

3-қабат, 1-ғимарат Хуан У тас жолы Ин Тао Чжи өнеркəсіптік 

паркі, Лунган ауданы, Шэньчжэнь қ., Гуандун пров., Қытай.

 

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии 

в Казахстане:

 ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нур-Султан, 

р-н Сарыарка, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.

 

Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын 

заңды тұлға:

 «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, 

Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғылы, 

12-ғимарат, Қазақстан.

Өндірушінің уəкілетті тұлғасы: 

«Хайпер» ЖШҚ, 127055,

Ресей, Мəскеу қаласы, Сущевская көшесі, 27 үй, 2 ғимараты, 

3 қабат, III бөлме, 3 кабинет, 58 кабинет. 

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың 037/2016 ЕАЭО ТР 

«Электр техникасы жəне радиоэлектроника бұйымдарында 

қауіпті заттардың қолданылуын шектеу туралы» техникалық 

регламентінің талаптарына сəйкес келеді.

Бұйымның сыртқы түр-сипаты, оның сипаттамалары жəне 

жиынтықтылығы пайдаланушыға алдын ала хабарланбастан 

өзгеріске ұшырауы мүмкін.

Құрылғының іс жүзіндегі интерфейсі осы нұсқаулықта 

көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі 

нұсқасында көрсетілген.

V.1

Кепiлдiк шарпары 

HIPER тауарларыныf\ (буйымдарыныf\) дайындаушысы болып 

табылатын «Н IPER Technology  Ltd»  компаниясы (матiн 
бойынша api к;арай - Дайындаушы), ciздif\ таfjдауыfjызrа 

шексiз алrысын бiлдiредi.  Осы буйым сiздiн суранысынызды 
к;анаrаттандыруы ушiн, ал сапасы уздiк  алемдiк улгiлерге 
сайкес болуы ушiн бis барымызды салдык.  «HIPER Technology 

Ltd» кvрылrылардыf1 кызмет ету мерзiмiн белгiлейдi: 2 жыл. 

Егер буйымды пайдаланушыныf1 кыск;аша нуск;аулыrында 
баск;а шектеу к;ойылмаса, буйымныfj к;ызмет мерзiмi 

жасалrан куннен бастап есептеледi. «HIPER Technology Ltd» 

компаниясынын барлык; тауарлары  Ресей  Федерация сына 

жеткiзiлуге арналrан жане тиiсiнше осы елде пайдалану 

шарттарын ескере отырып жасалrан.  Осыrан кез жеткiзу ушiн, 

буйым мен орамада сайкестiктiн ресми белгiлерiнiн болуын 

тексеруiнiздi сураймыз. Тусiнiспеушiлiкке жал бермеу ушiн 

сiзден кыск;аша  нуск;аульщты, кепiлдiк мiндеттемелердiН 

шарттарын мук;ияп ок;ып шыrуды, кепiлдiк талонынын дурыс 
толтырылrандыrын тeкcepyifjiздi етiне сураймыз. Кепiлдiк 
картасы темендегiлер дурыс жане анык; керсетiлген жаrдайда 

rана  жарамды: улгiсi, eнiмнifj сериялык; немiрi, сату кунi, 

сатушы фирманын анык; мерлерi, сатып алушыныf\ к;олы. 
0нiмнif1 улгiсi жане сериялык; немiрi кепiлдiк талонда 

Rate manual
manualsarea.com
Still have questions?

Didn't find the answer in the manual or have other problems? Ask your question in the form below with a detailed description of your situation so that other people and experts can help you answer it. If you know how to resolve another person's issue, please tell them :)

Ask a Question