Era E D 100 - User Manual

Era E D 100 Exhaust Fan – User Manual in pdf format, read online free of charge. We hope it will help you to solve any questions you may have when operating the equipment.

If you still have questions, ask them in the comments after the manual.

"Downloading Manual" means that you have to wait for the file to download so you can read it online. Some manuals are very large and the time it takes for them to download depends on your internet speed.
Page:
/ 1
Downloading Manual
background image

Внимание! 

В случае если провод сети питания более 1,5 кв. мм., то необходимо с помощью клеммы СИЗ для скрутки проводов либо 

ножевой клеммы перейти на провод соответствующего для подключения вентилятора сечения.  /

Attention! 

In case power wire more than 1,5 sq. mm., it is necessary by means of the PPE terminal for twisting of wires or the faston 

connector to pass on a wire of the corresponding section for the fan connection. /

UWAGA:

 W przypadku kiedy przewód zasilający jest grubszy niż 1.5 mm2, należy podłączyć przy pomocy zacisku ( zdjęcie obok) do złączenia 

przewodów lub metalowych zacisków  o odpowiedniej grubości pozwalającej przejść do właściwego przewodu  podłączenia wentylatora. 

Рекомендуемая проводка с многопроволочными медными жилами суммарным сечением 0,75 кв. мм. /

The recommended wiring with copper stranded conductors with a total section of 0,75  sq.mm. /

Rekomendowanym przewodem do podłączenia wentylatora jest wielodrutowy przewód miedziany o przekroju 0,75 mm2.

При прямом соприкосновении проводов нельзя применять провода из различных материалов. /

At direct contact of wires it is impossible to apply wires from various materials. / 

Przy bezpośrednim  łączeniu przewodów nie można używać przewodów z różnych materiałów. 

Провести жилы проводки через кабельное отверстие в корпусе вентилятора и кабельный ввод. /

To carry out wiring conductors through a cable opening in the fan case and cable inlet. / 

Przeprowadź  żyły przewodów przez  otwór w obudowie wentylatora .

Внимание!

 Вентилятор подключается к сети двух- или трёхжильным проводом, с однопроволочными 

или многопроволочными жилами, сечением от 0,5 до 1,5 кв. мм.  /

Attention!   

The fan is connected to a network of twin or triple conductor, with solid or stranded conductors, 

with a section from 0,5 to 1,5 sq. mm / 

UWAGA:

 Wentylator podłączamy do sieci dwu- lub trzy-żyłowym przewodem, jednodrutowym lub 

wielodrutowym. W przekroju/ grubości od 0.5 do 1.5 mm2 

 

ВНИМАНИЕ! / A

TTENTION! / 

UW
A

GA
!

Не по

дк

лю
ча

ть вен

ти

ля

тор бе

з про

чт

ения инс

тр

укции! 

Don`t c

onnec

t the fan without r

eading of the instr

uc

tion! 

Pr

zed p
odłącz

eniem w

en

tyla
tor

a zap

oznaj się z instr

uk

cją!

 

Инструкция подключения вентилятора к сети. /  Instruction of fan connection  

to a network /  Instrukcja podłączenia wentylatora do sieci. 

1

3

Обесточить питающий провод, выключить автомат защиты / Disconnect feed wire, open a circuit breaker /  Odłączyć 

przewód zasilający, wyłączyć bezpiecznik (zabezpieczenie automatyczne).

Подготовить провод для подключения к вентилятору. Снять изоляцию с проводов для подключения к клемнику 

вентилятора на длине 5-7 мм. Если провод имеет дополнительную защитную оболочку удалить её на расстоянии 

15-18 см. /

To prepare a wire for the fan connection. To strip off insulation on  5-7 mm from the wire end for the fan connection to 

a terminal block. If the wire has an additional protective cover to strip off it at distance of 

15-18 cm /

Przygotować przewód do podłączenia  wentylatora. 

Zdjąć izolację z przewodów przeznaczonych do podłączenia z zaciskiem  wentylatora na dł. 5-7 mm. Jeśli przewód

posiada dodatkową izolację zabezpieczającą, należy ją usunąć na odcinku 

15-18 cm.

  

Возможно подключение  двух- или трёхжильным кабелем. См. паспорт вентилятора. / The 

connection by twin - or triple conductor is possible.See the passport of the fan. / Istnieje 

możliwość podłączenia dwu- lub trzyżyłowym kablem. Patrz: instrukcja wentylatora

2

Ослабить винты в клемнике до нужного размера провода. Вставить провода в клемник. 

Затянуть их винтами. / 

Loosen the screws in a terminal block to the necessary size of a wire. To insert wires in a terminal block. 

Tighten screws. / 

Poluzować zacisk do potrzebnych rozmiarów przewodów. Włożyć przewód do zacisków. Zacisnąć je 

gwintami. 

Внимание!  Провод в клемнике должен быть закреплён надёжно и не иметь оголённых 

частей! /

Attention! The wire has to be fixed in a terminal block reliably and don`t have the stripped 

parts! /

UWAGA! Przewód w zaciskach powinien być przymocowany pewnie/mocno, nie może mieć 

odkrytych części. 

Возможно подключение двух- или трёхжильным кабелем. 

См. паспорт вентилятора. / The connection by twin - or triple conductor is possible. See the passport of 

the fan. / Istnieje możliwość podłączenia dwu- lub trzyżyłowym kablem. Patrz: instrukcja wentylatora

5

Установить вентилятор на место монтажа и закрепить, 

см. паспорт вентилятора / 

Install the fan in mounting place and fix, see the passport of the fan /

Ustawić wentylator w miejscu montażu i przymocować. Patrz instrukcja.   

6

Одеть лицевую панель, см. паспорт вентилятора. /

Put on the front panel, see the passport of the fan. / 

Założyć frontowy panel  Patrz: instrukcja wentylatora. 

7

Включить автомат защиты. / 

Close a circuit breaker. /

Włączyć automat zabezpieczający.  

8

Включить вентилятор. /

Turn on the fan. /

Włączyć wentylator.

9

4

Закрепить провода при помощи кабельного зажима / 

Fix wires by means of a cable grip / 

Przymocować przewody zgodnie z rysunkiem obok.

Внимание! Закрепление провода при помощи кабельного зажима обязательно, с целью недопущения 

перекрещивания или соединения проводов при монтаже вентилятора, которое может привести к 

короткому замыканию и поломке вентилятора! /

Attention! Wire fixing  by means of a cable grip is obligatory, for prevention of crossing or connection of wires at 

fan installation which can lead to short circuit and fan breakage ! / 

UWAGA! Prawidłowe przymocowanie przewodów jest obowiązkowe, aby zapobiec skrzyżowania lub złączenia 

przewodów przy montażu wentylatora, które może spowodować niedomknięcie i pęknięcie obudowy wentylatora.

Rate manual
manualsarea.com
Still have questions?

Didn't find the answer in the manual or have other problems? Ask your question in the form below with a detailed description of your situation so that other people and experts can help you answer it. If you know how to resolve another person's issue, please tell them :)

Ask a Question