ARDOR (ARDW-PR3335-WT) - User Manual

ARDOR (ARDW-PR3335-WT) Computer Mouse – User Manual in pdf format, read online free of charge. We hope it will help you to solve any questions you may have when operating the equipment.

If you still have questions, ask them in the comments after the manual.

"Downloading Manual" means that you have to wait for the file to download so you can read it online. Some manuals are very large and the time it takes for them to download depends on your internet speed.
Page:
/ 1
Downloading Manual
background image

PRIME X

ARDOR GAMING

2

5

6

7

3

4

V.1

Қайталап қосу 

1. Тінтуірді қосқан кезде ақаулар туындаса, құрылғының 

түйіндестірілуін қайтадан орындауға болады. Бұл үшін тінтуірдің 

Сол, Ортаңғы және Оң түймелерін басып, 3 секунд бойына ұстап 

тұрыңыз, одан кейін тінтуір доңғалағындағы индикатор сары 

түспен жыпылықтай бастайды. 

2. Түймелерді босатыңыз және тінтуірді тінтуір сигналының 

USB-қабылдағышының жанына қойыңыз, одан кейін 

қабылдағышты компьютердің USB-портына қосыңыз да, 

құрылғының қайта қосылуының аяқталуын күтіңіз.

Алынбалы панельдер 

1. Осы тінтуірдің түймелерінде және жоғарғы панелінде тінтуіріңіздің 

сыртқы көрінісін өзгертуге, сонымен қатар құрылғыны тазалауды 

жеңілдетуге мүмкіндік беретін алынбалы құрылым бар. 

2. Тінтуір корпусының ішіндегі қуат көзі элементтеріне арналған бөлік 

алынбалы құрылымға ие. 

3. Бөлшектеуге арналмаған бөлшектерді бөлшектемеңіз, мұның 

құрылғының бұзылуына және/немесе істен шығуына әкелуі мүмкін.

Сақтық шаралары

1. Құрылғы құрылымына ешқандай өзгерістер енгізбеңіз.
2. Қысқа тұйықталуға жол бермеу үшін құрылғының кез келген 

сұйықтықпен түйісуіне жол бермеңіз, оның жанына сұйықтық 

құйылған ашық ыдыстарды қоймаңыз.

3. Құрылғыны электрмагниттік сәулелену әсеріне ұшыратпаңыз. 
4. Құрылғы коммерциялық мақсаттарда пайдалануға арналмаған.
5. Құрылғы егер олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар 

оларды бақылаған жағдайларды қоспағанда, балаларға және дене, 

сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі тұлғаларға қолдануға 

арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Тінтуірді қосу

1. Тінтуір сигналының жиынтықта жеткізілетін USB-қабылдағышын 

алыңыз.

2. Қабылдағышты компьютердің USB-портына қосыңыз.
3. Тінтуірдің төменгі жағындағы ажыратқышты тиісті қалыпқа 

ауыстырып, оны өшіріңіз.

4. Компьютерде жабдықты оранту шебері операциясының аяқталуын 

күтіңіз.

5. Тінтуір пайдалануға дайын.

DPI баптау және индикация

1. DPI деңгейлері: 400-800-1600-2400-3200-6400 (барлығы 6 деңгей).
2. Тінтуірдің жоғарғы бетіндегі DPI деңгейін біртіндеп ауыстыруға 

арналған «DPI» түймесін басыңыз.

3. Тінтуір доңғалағының түсі DPI ағымдағы деңгейін көрсетеді:

• 

400 DPI: қызыл түс

• 

800 DPI (әдепкі қалпы бойынша): көк түс

• 

1600 DPI: жасыл түс

• 

2400 DPI: сары түс

• 

3200 DPI: көгілдір түс 

• 

6400 DPI: күлгін түс

Назар аударыңыз

1. Сонымен қатар, БҚ (бағдарламалық құралдың) көмегімен DPI реттеуге 

болады, DPI максималды деңгейі – 16 000.

2. Жарықтандыруды БҚ көмегімен баптауға немесе сөндіруге болады.

Сұрату жиілігі

125-250-500-1000 Гц, БҚ көмегімен баптауға болады. Әдепкі бойынша

мәні – 500 Гц.

Қуат көзін қосу

1. “ON” қалпы: тінтуір іске қосулы, жарықтандыру өшірулі.
2. “OFF” қалпы: тінтуір өшірулі.
3. “RGB LED” қалпы: тінтуір және жарықтандыру қосулы.
4. “ON” қалпынан “RGB LED” қалпына ауыстырғанда 

жарықтандырудың дұрыс қосылуы үшін ең болмағанда бір 

секундқа “OFF” қалпында тоқталу керек.

5. Жарықтандыруды сымды қосылым режимінде пайдалану үшін ең 

алдымен оны сымсыз режимде іске қосу қажет.

Сымды және сымсыз режимдер авоматты түрде бесендіріледі

1. Сигналдың сымсыз қабылдағышын компьютерге қосқанда сымсыз 

режим белсендіріледі. Тінтуірді кабельдің көмегімен компьютерге 

қосқанда сымды режим белсендіріледі.

2. Егер тінтуір сымсыз режимде болғанда оны кабельдің көмегімен 

компьютерге қосатын болсақ, ол автоматты түрде сымды режимге 

көшеді.

Зарядтау

1. Тінтуір батареясының заряды таусылғанда (3.5 В төмен заряд) тінтуір 

жарықантырылуы қызыл түспен жыпылықтай бастайды. Зарядтау 

үшін тінтуірді желіге қосыңыз.

2. Тінтуір зарядталған кезде доңғалақтың жарықтандыруы сары түспен 

жыпылықтайды, ал зарядталу аяқталғаннан кейін жасыл түспен 

жанады және де зарядталу автоматты түрде тоқатылады.

Одан кейін тінтуір доңғалағының түсі қайтадан DPI ағымдағы 

деңгейін көрсететін болады.

Сақтау, тасу (тасымалдау), өткізу және кәдеге жаратудың ережелері мен шарттары

•  

Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.

•  

Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5°С және 40°С аралығындағы температурада 

және ауаның 80 %  - дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, 

сілтілердің булары) болмауы тиіс.

•  

Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.

•  

Құрылғы мұқият ұстауды талап етеді, оны шаңның, ластың, соққылардың, ылғалдың, оттың және т.б. әсерінен қорғаңыз.

•  

Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.

•  

Құрылғының ақаулығы анықталғанда авторизацияланған сервистік орталыққа дереу жүгіну немесе құрылғыны кәдеге жарату қажет.

•  

Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды 

немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта 

өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс кжоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және 

адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті 

муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

Қ

осымша а

қ

парат

Ө

ндіруші:

 Шэньчжэнь Синьчуньци Тэкнолоджи Ко., Лтд.

501, Байличунь 

ғ

имараты, Синьтан 28 тас жолы, Синьтянь Комьюнити, Фуюн к

ө

ш., Баоань ауданы, Шэньчжэнь 

қ

., 

Қ

ытай.

Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:

 ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, пр-т Сарыар

қ

а, зд. 12, 

Казахстан.

Импорттаушы / 

Қ

аза

қ

станда ша

ғ

ымдар 

қ

абылдайтын за

ң

ды т

ұ

л

ғ

а:

 «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Н

ұ

р-С

ұ

лтан 

қ

аласы, 

Сарыар

қ

а ауданы, Да

ңғ

ылы Сарыар

қ

а, 

ғ

имарат 12, 

Қ

аза

қ

стан.

Қ

ытайда жасал

ғ

ан.

Тауар Еуразиялы

қ

 экономикалы

қ

 ода

қ

ты

ң

 ЕАЭО ТР 037/2016 «Электротехника және радиоэлектроника б

ұ

йымдарында 

қ

ауіпті заттарды 

қ

олдануды 

шектеу туралы» техникалы

қ

 регламентіні

ң

 талаптарына сәйкес келеді.

Тауарды

ң

 

ө

ндірілген к

ү

ні, сонымен 

қ

атар кепілдік пен пайдалану мерзімдері 

қ

аптамада к

ө

рсетілген

ARDOR GAMING Prime X

сымсыз тінтуір

Пайдалану бойынша н

ұ

с

қ

аулы

қ

Техникалы

қ

 сипаттамалары

• Үлгісі: ARDW-PR3335-WT

• 

Сауда белгісі: ARDOR GAMING

• Оптикалық жарықдиодты сенсор: PAW3335
• Батарея: 580 мА·сағ
• Батареядан жұмыс жасау уақыты: 120 сағ дейін (125 Гц), 

    

48 сағ дейін (1000 Гц)

• DPI режимдері: 400  - 800  - 1600  - 2400  - 3200  - 6400 DPI 

   (макс. 16 000 DPI) 
• Үдеу: 40 G
• Қадағалаудың макс. жылдамдығы: 400 IPS
• Сұрату жиілігі: 125  - 250  - 500  - 1000 Гц
• Ауыстырып қосқыштар: Huano blue shell, 20 миллионға дейін басу
• Жарықтандыру: RGB
• Сымсыз байланыс стандарты: IEEE 802.15.4
• Жұмыс жиілігі: 2405  - 2475 МГц
• Таратқыштың қуаты: 0 дБм
• Дайындау материалы: пластик
• Кәбіл Type-C: иілімді паракорд, 1,8 м (жиынтықта)
• Тінтуірдің өлшемі: 12 х 6,4 х 3,9 см
• Салмағы: 75 г 

Сымсыз тінтуір  - курсормен басқаруға және компьютерге әртүрлі 

командалар беруге арналған құрылғы.

Повторное подключение  

1. При сбоях при подключении мыши вы можете заново выполнить 

сопряжение устройства. Для этого зажмите и держите Левую, 
Среднюю и Правую кнопку мыши в течение 3 секунд, после чего 
индикатор в колесике мыши начнет мигать желтым. 

2. Отпустите кнопки и расположите мышку рядом с USB-приемником 

сигнала мыши, затем подключите приемник к USB-порту 
компьютера и дождитесь окончания повторного сопряжения 
устройств.

Съемные панели 

1. Кнопки и верхняя панель этой мыши имеют съемную конструкцию, 

которая позволяет менять внешний вид вашей мыши, а также 

облегчает чистку устройства. 

2. Отсек для элементов питания внутри корпуса мыши имеет 

съемную конструкцию. 

3. Не разбирайте детали, не предназначенные для этого, это может 

привести к порче и/или выходу устройства из строя.

Меры предосторожности

1. Не производите никаких изменений в конструкции устройства.
2. Во избежание короткого замыкания не допускайте контакта 

устройства с любыми жидкостями, не помещайте рядом с ним 

открытые емкости с жидкостью.

3. Не подвергайте устройство воздействию электромагнитного 

излучения.

4. Устройство не предназначено для использования в коммерческих 

целях.

5. Устройство не предназначено для использования детьми и лицами 

с ограниченными физическими, сенсорными или умственными 

способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется 

контроль другими лицами, ответственными за их безопасность.

Не позволяйте детям играть с устройством.

Подключение мыши

1. Возьмите USB-приемник сигнала мыши, поставляющийся в комплекте.
2. Подключите приемник к USB-порту компьютера.
3. Включите мышь, переведя выключатель на ее нижней стороне 

в соответствующее положение.

4. Дождитесь завершения операции мастера установки оборудования 

на компьютере.

5. Мышь готова к использованию.

Настройка DPI и индикация

1. Уровни DPI: 400-800-1600-2400-3200-6400 (всего 6 уровней).
2. Нажимайте на кнопку “DPI” на верхней стороне мыши для 

последовательной смены уровня DPI.

3. Цвет подсветки колесика мыши будет указывать на текущий уровень DPI:

• 400 DPI: красный цвет
• 800 DPI (по умолчанию): синий цвет
• 1600 DPI: зеленый цвет
• 2400 DPI: желтый цвет
• 3200 DPI: бирюзовый цвет 
• 6400 DPI: фиолетовый цвет

Внимание

1. DPI также можно регулировать с помощью ПО (программного 

обеспечения), максимальный уровень DPI – 16 000.

2. Подсветку можно настроить или отключить с помощью ПО.

Частота опроса

125-250-500-1000 Гц, можно настроить при помощи ПО. Значение 

по умолчанию – 500 Гц.

Включение питания

1. Позиция “ON”: мышь включена, подсветка выключена.
2. Позиция “OFF”: мышь выключена.
3. Позиция “RGB LED”: мышь и подсветка включены.

4. При переключении с позиции “ON” на позицию “RGB LED”, 

необходимо по крайней мере на секунду остановиться на позиции 
“OFF” для корректного включения подсветки.

5. Для использования подсветки в режиме проводного подключения 

ее необходимо сначала включить в беспроводном режиме.

Проводной и беспроводной режимы

1. Проводной и беспроводной режимы активируются автоматически. 

При подключении беспроводного приемника сигнала к компьютеру 
активируется беспроводной режим. При подключении мыши 

к компьютеру при помощи кабеля активируется проводной режим.

2. Если во время нахождения мыши в беспроводном режиме 

подключить ее к компьютеру при помощи кабеля, она 
автоматически перейдет в проводной режим.

Зарядка

1. Когда батарея мыши разряжена (заряд менее 3.5 В), подсветка мыши 

начнет мигать красным цветом. Подключите мышь к сети для зарядки.

2. Во время зарядки мыши подсветка колесика будет мигать желтым 

цветом, а по завершении зарядки загорится зеленым цветом, и зарядка 
автоматически прекратится.
После этого подсветка колесика мыши снова будет указывать на 
текущий уровень DPI.

Мышь беспроводная

ARDOR GAMING Prime X

Руководство по эксплуатации

Технические характеристики

• Модель: ARDW-PR3335-WT
• Торговая марка: ARDOR GAMING
• Оптический светодиодный сенсор: PAW3335
• Батарея: 580 мА·ч
• Время работы от батареи: 120 часов (125 Гц), 48 часов (1000 Гц)
• Режимы DPI:  400 - 800 - 1600 - 2400 - 3200 - 6400 DPI (макс. 16 000 DPI) 
• Ускорение: 40 G
• Макс. скорость слежения: 400 IPS
• Частота опроса: 125 - 250 - 500 - 1000 Гц
• Переключатели: Huano blue shell, до 20 миллионов нажатий 
• Подсветка: RGB
• Стандарт беспроводного соединения: IEEE 802.15.4
• Диапазон частот: 2405 - 2475 МГц
• Мощность передатчика: 0 дБм
• Материал изготовления: пластик
• Паракорд Type-C: 1,8 м, эластичная оплетка (в комплекте)  
• Размер мыши: 12 х 6,4 х 3,9 см 
• Вес: 75 г 

Мышь беспроводная – устройство для управления курсором 

и отдачи различных команд компьютеру.

Правила и условия хранения, перевозки (транспортировки), реализации 

и утилизации

• Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
• Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха 

от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, 

щелочей), вызывающих коррозию.

• Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
• Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т. д.
• Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
• При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать 

устройство.

• После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на 

утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации 

в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете 

сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего 

обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных 

органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

Дополнительная информация
Изготовитель: 

Шэньчжэнь Синьчуньци Тэкнолоджи Ко., Лтд.

501, зд. Байличунь, шоссе Синьтан 28, Синьтянь Комьюнити, ул. Фуюн, р-н Баоань, г. Шэньчжэнь, Китай.
SHENZHEN XINCHUNQI TECHNOLOGY CO., LTD. 501 Bailichun building, no.28, Xintang road, Xintian community, Fuyong street, Baoan district, Shenzhen, 
China.

Импортер в России/Уполномоченное изготовителем лицо: 

ООО «Атлас», 

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Сделано в Китае.

Товар соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении 

применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Дата производства товара, а также сроки гарантии и эксплуатации указаны на упаковке. 

Rate manual
manualsarea.com
Still have questions?

Didn't find the answer in the manual or have other problems? Ask your question in the form below with a detailed description of your situation so that other people and experts can help you answer it. If you know how to resolve another person's issue, please tell them :)

Ask a Question