Sinbo SCM 2928 - User Manual

Sinbo SCM 2928 Coffee Machine – User Manual in pdf format, read online free of charge. We hope it will help you to solve any questions you may have when operating the equipment.

If you still have questions, ask them in the comments after the manual.

"Downloading Manual" means that you have to wait for the file to download so you can read it online. Some manuals are very large and the time it takes for them to download depends on your internet speed.
Page:
/ 1
Downloading Manual
background image

AVERTISSEMENT: Ne pas bouillir le lait dans la cafetière.Si vous le bouilliez , le lait crée
une couche noire-marron collée sur la résistance et celle –là peut être nettoyée avec
une éponge grattante de vaisselle. Pour cette raison,il n’est pas recommandé de mettre
du lait dans la cafetière.

PIECES DE L’APPAREIL
1.
 Bec verseur
2. Réservoir d’eau
3. Bouton Marche /Arrêt
4. Poignée
5. Câble

UTILISATION
Vous pouvez préparer 5 tasses de café en une fois au  maximum,Mettez du café,du sucre
et de l’eau dans la cafetière selon la tasse souhaitée.Branchez la fiche de l’appareil à
la prise de courant liée à la ligne terrestre. Allumez l’appareil en appuyant sur le bouton
Marche/Arrêt. Mélangez –le pendant une courte période.Quand le café commence à
bouillir, éteignez l’appareil en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt. Versez le café aux
tasses en le divisant.
REMARQUE: En cas de d’utilisation de la cafetière avec une prise liée à la ligne terrestre,
une cuillère en métal peut être utilisée.

BOUILLIR L’EAU
Vous aurez besoin de l’eau bouillante pour préparer le café granule, le sachet de thé,
le tilleul, l’églantier, le thé d’extrait de fruit et les infusions herbales.Pour préparer l’eau
bouillante, mettez de l’eau dans le réservoir selon votre demande (max 4 tasses) mais
faites attention de ne pas déborder le niveau maximum.Si l’eau surpasse le niveau, l’eau
bouillante peut renverser.Pour fonctionner l’appareil, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt.
Quand l’eau commence à bouiller, arrêtez l’appareil en appuyant sur le bouton Marche
/Arrêt et mettez dans la cafetière le café granule, le sachet de thé, le tilleul, l’églantier,
le thé d’extrait de fruit et les infusions herbales en mélangeant.
Remarque: Tenez toujours la cafetière par sa poignée, la surface extérieure peut être
chaude.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Débranchez  la fiche de la prise , si vous préparez toujours le café turc dans la cafetière,
il serait suffisant de rincer l’interieur de cafetière avec l’eau froide.Si l’interieur de la
cafetière est trop sale, pour nettoyer, lavez la avec une éponge doux de vaisselle et de
détergent ,puis rincez avec l’eau claire.Ne jamais nettoyer la couche résistante de
l’appareil avec les objets durs et leurs semblables.
AVERTISSEMENT: Ne pas plonger l’appareil dans l’eau.

Türk kahvesi

için ideal

SCM 2928 ELEKTR‹KL‹ CEZVE

- 1 -

G‹R‹fi

- 2 -

ÖNEML‹ GÜVENL‹K UYARILARI

- 3 -

ÖNEML‹ GÜVENL‹K UYARILARI

- 4 -

C‹HAZIN TANIMI

- 5 -

KULLANIM HATALARINA ‹L‹fiK‹N B‹LG‹LER

- 6 -

KULLANMA KILAVUZU

- 35 -

- 33 -

- 34 -

- 7 -

IMPORTANT SAFETY RULES

- 8 -

PARTS OF DEVICE

ENGLISH

Cihazla oynamamalarını güvenceye almak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.

Bu ürün (çocuklar dahil ) fiziksel hassasiyeti az, zihinsel olarak yetersiz, deneyimsiz ve yeterli bilgiye
sahip olmadan yada kendilerinin güvenli¤inden sorumlu olan kifliler tarafından bu ürünü kullanmak
için gerekli talimatlar verilmemifl kiflilerin kullanımına uygun de¤ildir.

• Bu cihazın, afla¤ıda belirtilen yerler gibi, ev ve benzeri uygulamalarda kullanılması amaçlanır.
   (IEC 60335-2-15/A2):
• Dükkânlarda, bürolarda ve di¤er çalıflma ortamlarındaki personele ait mutfak alanları,
• Çiftlik evleri
• Müflteriler tarafından, motellerde, otellerde kullanılan yerler ve di¤er mesken tipi çevreler,
• Yatma yerleri ve kahvaltı yapılan ortamlar.

Children being supervised not to play with the appliance.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory
or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety. Children
should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

(IEC 60335-2-15/A2)
- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses;
- by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments.

1. Pouring mouth

2. Water box

3. On/off (power) switch

4. Handle

5. Cable

USE
You may cook 5 cups of coffee at most with your electrical coffee pot. Put cofee, sugar
and water into the pot as much as the desired cups of coffee. Plug the pot to the earthed
plug outlet. By pressing the power switch (on/off), operate the device. Mix the mixture
for a short period of time. As the coffee starts boiling, turn the power switch to “off”
position and turn off the device. Pour the coffee into cups.
NOTE: Metal spoon may be used if the pot is to be used with an earthed plug outlet.

Boiling Water
In order for you to prepare any dense coffee, tea bag, lime tea, rose hip tea, fruit and
herbal tea, you will need boiled water. Put water into the water box (max. 4 cups) as
much as you need however make sure that the water does not exceed the maximum
allowable level inside the pot. If you pour more water into the pot than what was shown
by the water level indicator, the water may overflow and spill after boiling. Operate the
heater by turning the on/off switch of the device to “on” position. As the water starts
boiling, turn the power switch to “off” position and  pour the dense coffee, tea bag, lime
tea, rose hip tea, fruit and herbal tea you plan to drink into the boiled water inside the
heater, then mix it.
Note: Always grab the device by its handle since the exterior surface may be hot.

CLEANING AND MAINTENANCE
Unplug your coffee pot. If you constantly make Turkish Cofee inside your device, it will
be sufficient to flush it with cold water. If the interior section of the coffee pot is very
dirty, clean it with the use of a kitchen sponge and detergent water, then  rinse and clean
it. Avoid cleaning the heater layer inside the pot with hard and abrasive objects.
WARNING: Do not immerse the electrical coffee pot into water.

De¤erli Müflterimiz,
Ürün seçiminde S‹NBO'yu tercih etti¤iniz için teflekkür ederiz.
Önemli! Cihazınızı kullanmaya bafllamadan önce bu güvenlik talimat›n› ve kullan›m
talimat›n› sonuna kadar dikkatli bir flekilde okuyunuz. Bu sayede cihaz› güvenli ve sa¤l›kl›
bir flekilde kullanabilirsiniz. Cihaz› baflkas›na verdi¤inizde ya da satt›¤›n›zda kullan›m
talimat›n› da birlikte vermeyi unutmay›n›z. Yedek parça ve aksesuar siparifli verirken bu
kullan›m talimat›n› kullan›n›z.
Bu kitap盤› güvenli bir yerde muhafaza ediniz.
C‹HAZ YALNIZCA EV ‹Ç‹ KULLANIM ‹Ç‹N ÜRET‹LM‹fiT‹R.

Sayg›lar›m›zla,
Sinbo Küçük Ev Aletleri

• Cihaz›n›z› belirtilenlerden baflka amaçlar için kullanmay›n.
• Cihaz›n›z› bulafl›k makinesinde y›kamay›n.
• Cihaz›n›z› suya dald›rarak temizlemeyiniz.
• Cihaz›n›z› suya dald›rarak doldurmay›n›z.
• ‹lk kullan›m esnas›nda cihaz›n›z›n ›s›t›c›s›nda koku oluflabilir. Bu durum normaldir.
• Zamanla kullan›lan suyun içerinde bulunan kireç, ›s›t›c› taban› üzerinde birikip yanarak
kahverengi bir kat oluflturacak ve ›s›t›c›n›n verimini düflürecektir. Bu durumda bir miktar
sirke veya limon tuzu ile haz›rlanm›fl su, cihaz içerisinde kaynat›lm›fl su içerisine kar›flt›r›l›r
ve bir süre sonra çözülen kireç çalkalanarak at›l›r.Daha sonra cihaz› bol temiz su ile
durulamay› unutmay›n›z.
Dikkat! Kireç temizli¤ini kimyasal temizlik maddeleri ile yapman›z zehirlenmelere yol
açabilir.
Uyar›: Cezveyi, kullan›m s›ras›nda tutma sap›ndan tutarak devrilmemesine dikkat
ediniz.
Cihaz› depolarken sat›n ald›¤›n›z kutuyu kullanman›z önerilmektedir.
D‹KKAT: Yeniden kullanmadan önce cihaz giriflini kurulay›n›z.
NOT: Cihaz üzerinde veya kullan›m k›lavuzunda belirtilen ibareler önceden haber
verilmeksizin de¤ifltirilebilir.

TEKN‹K ÖZELL‹KLER
0,4 lt hazne kapasitesi
Açma/Kapama dü¤mesi
Afl›r› ›s›nmaya karfl› çift emniyet sistemi
- AC 220V-230V 135 C° Termostat(•)
- AC 220V-230V 156 C° Termik sigorta 10A(•)
220V 16A HO5VV-F3X 0.75mm 115 cm uzunlu¤unda silikon kablo(•)
AC 220-230V / 50-60 Hz / 1000W
Not: (•) iflaretli malzemelerin ar›zalanmas› durumunda, yetkili servis taraf›ndan onar›m›
yap›lmal›d›r.
‹thalatç›/Üretici firma teknik özelliklerde haber vermeden de¤ifliklik yapma hakk›n› sakl›
tutar.

D‹KKAT!!
Ürünün üzerinde bulunan iflaretlemelerde veya ürünle verilen di¤er bas›l› dökümanlarda
beyan edilen de¤erler, ilgili standartlara göre laboratuar ortam›nda elde edilen de¤erlerdir.
Bu de¤erler, ürünün kullan›m ve ortam flartlar›na göre de¤iflebilir.

• Bakım, Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar
Lütfen cihaz› kullanmaya bafllamadan önce, yanl›fl kullan›m sonucu bozulmas›n› önlemek
için, bu talimatlar› dikkatle okuyun ve muhafaza edin.
Cihaz› kullan›rken afla¤›daki temel güvenlik uyar›lar›na dikkat ediniz.
• Cihaz› kullanmadan önce kullan›m k›lavuzundaki tüm talimatlar› dikkatli bir flekilde
okuyunuz.
Uyar›: Yanl›fl ve kullan›m k›lavuzunda belirtilen hususlar d›fl›nda kullan›m kullan›c›ya
ve cihaza zarar verebilir.
• Cihaz› kullanaca¤›n›z yerin voltaj›n›n ürünün üzerinde belirtilen voltajla uyumlu olup
olmad›¤›n› kontrol ediniz.
• Elektrik floku tehlikesine karfl› prizinizin toprakl› olmas›na dikkat ediniz. Prizin güvenli
bir flekilde tak›ld›¤›ndan emin olunuz.
• Cihaz› susuz, içi boflken çal›flt›rmay›n›z.
• Kablonun herhangi bir yere tak›l› kalmamas›na ve s›cak yüzeylere temas etmemesine
özen gösterin. Besleme kablosu hasar görmüflse bunun yetkili bir servis eleman› taraf›ndan
de¤ifltirilmesi gerekir.
Uyar›: E¤er uzatma kablosu kullanacaksan›z, kullanaca¤›n›z uzatma kablosunu cihaz›n
güç tüketimini göz önüne alarak seçiniz.
• Kablonun bulundu¤u yüzeyin (tezgâh gibi) keskin kenarlar›ndan sarkmas›na izin
vermeyiniz.
• Bu cihaz çocuklar›n kullan›m›na uygun de¤ildir. Çocuklar›n bulundu¤u ortamlarda veya
cihaz çal›fl›r durumda iken çocuklar›n›z› ve cihaz› gözetimsiz b›rakmay›n›z.
• Üretici firma taraf›ndan tavsiye edilmeyen aksesuarlar›n kullan›lmas› yaralanmalara
sebebiyet verebilir.
• Tafl›ma ve nakliye esnas›nda cihaz›n›z› düflürmeyiniz ve sert darbelerden kaç›n›n›z.
• Cihaz› kullanmad›¤›n›z zamanlarda veya temizlik esnas›nda fiflini prizden ç›kart›n. Fifli
prizden ç›kart›rken kablosundan de¤il, bafl taraf›ndan tutarak çekin ve cihaz›n iyice
so¤udu¤undan emin olun.
Uyar›: Fifli prizden çekmeden önce cihaz› açma/kapama dü¤mesinden kapat›n›z.
• Cihaz› düz, sa¤lam ve s›cak olmayan bir yüzeye yerlefltirin.
• Islak elle fifli takmay›n veya ç›karmay›n.
• Elektrik aksam›n›n bulundu¤u bölümü söküp açmaya u¤raflmay›n.
• Elektrik flokuna maruz kalmamak için, cihaz›, kordonu ve fifli su ya da di¤er s›v› maddeler
içerisine bat›rmay›n.
Uyar›: Cihaz kazara su içine düflerse, derhal fiflini prizden çekiniz ve tekrar kullanmadan
önce yetkili teknik servise gösteriniz.
• Cihaz› ve kablolar›n› ›s›, direkt günefl ›fl›¤›, nem, keskin cisimler vb. etmenlerden
koruyun.
• Cihaz›n›z çal›fl›rken üzerini herhangi bir malzeme ile kapatmay›n.
• Cihaz›n›z›n içinde veya yak›nlar›nda ka¤›t, plastik gibi yan›c› maddeler bulundurmay›n.
• Cihaz›n›z› soba, ocak ve benzeri direkt ›s› kaynaklar›n›n üzerine ve yak›n›na
yerlefltirmeyiniz ve di¤er cihazlarla temas etmemesine dikkat ediniz.

C‹HAZIN TANIMI
Elektrikli cezve kahve yapmak, ›hlamur, kuflburnu gibi s›cak içecek haz›rlamak ve acil
s›cak su elde etmek içindir. Cezvenin içerisinde gösterilen minimum seviyesinden az,
maksimum seviyesinden fazla su koyulmamas›na dikkat ediniz.
UYARI: Cezve içerisinde süt kaynatmay›n›z. E¤er süt kaynat›l›rsa ›s›t›c› üzerine yap›flarak
kahverengi siyah bir tabaka oluflturmakta ve bu tabaka ancak bulafl›k teli ile
temizlenebilmektedir. Bu nedenle cezve içerisine süt koyulmas› tavsiye edilmez.

C‹HAZIN BÖLÜMLER‹

1. Cezve dökme a¤z›

2. Su haznesi

3. Açma/kapama dü¤mesi

4. Tutma sap›

5. Kablo

C‹HAZIN KULLANIMI
• Ba¤lantı veya Montajın Nasıl Yapılaca¤ını Gösterir fiema ile Ba¤lantı veya Montajın
Kimin Tarafından Yapılaca¤ına (tüketici, yetkili servis) iliflkin bilgiler
Elektrikli cezve ile en fazla 5 fincan kahve yapabilirsiniz. Tercih edilen fincan say›s› kadar
cezve içine kahve, fleker su koyun. Cezvenin fiflini toprak hatl› prize tak›n›z. Açma/kapama
dü¤mesine basarak cihaz› çal›flt›r›n. Kar›fl›m› k›sa süreli olarak kar›flt›r›n›z. Kahve
kaynamaya bafllay›nca açma/kapama dü¤mesini kapal› konuma getirerek cihaz› kapat›n.
Kahveyi fincanlara bölerek dökünüz.
NOT: Cezvenin, toprak hatl› bir prizde kullan›lmas› durumunda metal kafl›k kullan›labilir.

Su Kaynat›lmas›
Granül kahve, poflet çay, ›hlamur, kuflburnu, meyve özlü ve bitki çaylar› haz›rlamak için
kaynam›fl suya ihtiyac›n›z olacakt›r. Kaynar suyu haz›rlamak için su haznesine ihtiyac›n›z
kadar (max 4 fincan) su koyunuz ancak suyun cezve içindeki maksimum seviyesini
aflmamas›na dikkat ediniz. E¤er cezve içine su seviyesinin üzerinde su konulursa su
kaynay›nca cezve d›fl›na taflarak etrafa dökülebilir. Cezvenin açma/ kapama dü¤mesini
açma pozisyonuna getirerek ›s›t›c›y› çal›flt›r›n›z. Su kaynamaya bafllay›nca açma/kapama
dü¤mesini kapal› pozisyonuna getirerek ›s›t›c›daki kaynam›fl suyun içine haz›rlamakta
oldu¤unuz granül kahve,poflet çay,›hlamur,kuflburnu,meyve özlü ve bitki çaylar›n› dökerek
kar›flt›r›n›z.
Not: Cihaz›n›z› daima sap›ndan tutarak kald›r›n›z d›fl yüzey s›cak olabilir.

1

2

3

4

5

Cihazınızı, beyan edilen voltaj ile çal›flt›r›n›z. Bulundu¤unuz yerin voltaj›n›n uygun olup
olmad›¤›n› kontrol ediniz.
Güç kablosunun ar›zalanmas› durumunda tehlikelerin önlenmesi için kablo üretici, servis
merkezi ya da benzer bir ehliyetli kifli taraf›ndan de¤ifltirilmelidir. Ar›za durumunda cihaz›
kendiniz sökmeye kalk›flmay›n›z, bak›m merkezimiz ya da sat›fl sonras› hizmet merkezimiz
ile ba¤lant›ya geçiniz.
Cihaz› kendiniz onarmaya kalk›flmay›n›z. Meydana gelebilecek ar›zalardan firmam›z
kesinlikle sorumlu de¤ildir, ve cihaz›n›z garanti kapsam› d›fl›nda ifllem görecektir.

TAfiIMA VE NAKL‹YE ESNASINDA
• Ürünü düflürmeyiniz,
• Darbelere maruz kalmamas›n› sa¤lay›n›z,
• S›k›flmamas›n›, ezilmemesini sa¤lay›n›z,
• Ambalaj üzerindeki iflaretlemelere uyunuz.
• Orjinal ambalajıyla taflımaya özen gösteriniz.

ÇEVRE VE ‹NSAN SA⁄LI⁄I

Çevre korumas›na siz de katk›da bulunabilirsiniz!
Lütfen yerel düzenlemelere uymay› unutmay›n: Çal›flmayan
elektrikli cihazlar›, uygun elden ç›karma merkezlerine götürün.

Kullanım sırasında insan ve çevre sa¤lı¤ına tehlikeli veya zararlı olabilecek bir durum
söz konusu de¤ildir.

TEM‹ZL‹K VE BAKIM
• Tüketicinin Kendi Yapabilece¤i Bakım, Onarım veya Ürünün Temizli¤ine ‹liflkin Bilgiler
Cezvenin fiflini prizden çekiniz, e¤er cezvede sürekli Türk Kahvesi yap›yorsan›z cezve
içini so¤uk su ile çalkalamak yeterli olabilir. Cezve içi çok kirli ise yumuflak bulafl›k
süngeri ve deterjanl› su ile y›kayarak su ile durulay›p temizleyiniz. Cezvenin içinde bulunan
›s›t›c› tabakay› kesinlikle sert ve benzeri cisimlerle temizlemeye çal›flmay›n›z.
UYARI: Elektrikli cezveyi suya sokmay›n.

• Periyodik Bakım Gerektirmesi Durumunda, Periyodik Bakımın Yapılaca¤ı Zaman
Aralıkları ile Kimin Tarafından Yapılması Gerekti¤ine ‹liflkin Bilgiler
Cihaz periyodik bak›m gerektirmez.
Düzenli olarak temizli¤inin yapılmasında fayda vardır.

SINBO SCM 2928
ELECTRICAL COFFEE POT
USER'S MANUAL

IMPORTANT SAFETY RULES
Pay attention to the following safety warnings while you are operating the device.
•Please read all the instructions in your user's manual throughly before you start using
your device.
Warning: Errenous uses and failing to abide by the directives in the user's manual may
cause damage to the user and the device.
• Verify that the mains voltage supplied to the plug where you are to use the device
conforms to the voltage written/printed on the device.
• Ensure that your plug socket is earthed against the risk of electrocution. Make sure
that the plug socket is safely connected.
• Do not operate the device without any water and when it is empty.
• Ensure that the cable is not stuck at any points and does not touch any hot surfaces.
If the supply cable was damaged, it has to be replaced by a qualified and authorized
technician.
Warning: If you should use an extension cable, make sure that the extension cable you
may choose conforms to the power consumption of your device.
• Do not let the cable extend/hang from the sharp edges of the surface (such as a bench)
where it is located.
• This device is not suitable for  use by children. Do not let the device operating and
unattended in the areas where children are present.
• Use of accessories not recommended by the manufacturer may cause personal injuries.
• Do not drop your device during handling and transportation and  avoid hard impacts.
• At times when you do not use the device, or when you are cleaning, unplug your device.
While you are unplugging it,  do not pull it by the cable but grab the socket head and
make sure that the device has colled down.
Warning: Before unplugging the device, turn your device off by switching off the power
switch.
• Locate the device on a straight and solid surface which is not hot.
• Do not plug or unplug the device when your hands are wet.
• Do not tamper with the electrical compartment of your device.
• Do not immerse your device, socket or cord in water or other liquids to avoid electrocution.
Warning: If the device is accidentally dropped into water, immediately unplug it and
deliver it to the authorized technical service before any reuse.
• Protect your device and its cables from heat, direct sunlight, moisture, shapr obkects.
• Do not cover your device with any materials while you are operating it.
• Do not let flammable objects such as paper, plastic be present inside or in the vicinity
of your device .

• Do not place your device near or in the vicinity of stoves, ovens or other direct sources
of heat  and make sure that it does not touch any other devices.
• Do not use your device for any purposes other than stipulated here.
• Do not wash your device inside the dishwasher.
• Do not clean your device by immersing it into water.
• Do not fill your device with water by immersing it into water.
• Some odour may form at the heater section of your device during first use which is
normal.
• The lime inside the water is accumulated in time over the base of the heater and form
a brown  layer which will diminish its efficiency. In this case, some water prepared by
combining some vinegar or lemon juice can be mixed with the boiled water inside the
device, then after a while, the lime which was dissolved can be poured out after being
shaken. Remember to rinse the device with plenty of clean water after this.
Caution! If you perform lime cleaning with chemical agents, this may cause poisoning.
Warning: Ensure that the pot does not trip during use by grabbing its handle.
We recommend you to use the package you were provided with when storing the device.
CAUTION: Dry the input (device) before reuse.
NOTE: The expressions on the device or inside the user's manual may be
amended/changed without prior notice.

TECHNICAL SPECIFICATIONS
0,4lt water box capacity
On/off switch
Double safety system against overheating
- AC 220V-230V 135 C° Thermostat(•)
- AC 220V-230V 156 C° Thermal Fuse 10A(•)
220V 16A HO5VV-F3X 0.75mm silicon cable of 115 cm length silikon kablo(•)
AC 220-230V / 50-60 Hz / 1000W
Note: If the materials marked with (•) are broken, it must be repaired by the authorized
technical service.

The importer/Manufacturer reserves its right to make any modifications/amendments
relating to the specifications without any prior notices.

THE DEFINITION OF THE DEVICE
The electrical coffee pot is for making cofee, preparing beverages such as lime tea, rose
hip tea  and to obtain hot water immediately. Neither pour water less the the minimum
amount shown on it nor pour more water than the maximum amount shown.
WARNING: Do not cook milk inside the electrical cofee pot. If water is boiled in it,  it will
adhere to the heater and create a brownish brown layer on it which can only be eliminated
by being cleaned with wire wool. Thus, we don't recommend any milk to be placed into
the pot.

1

2

3

4

5

- 9 -

FRANÇAIS

- 10 -

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- 11 -

DESCRIPTION DE L’APPAREIL

1

2

3

4

5

- 12 -

DEUTSCH

- 13 -

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- 14 -

GERÄTEBESCHREIBUNG

1

2

3

4

5

- 15 -

ESPANOL

- 16 -

IMPORTANT SAFETY RULES

- 17 -

PARTES DEL APARATO

1

2

3

4

5

- 21 -

- 22 -

- 26 -

- 27 -

1. Ausguss
2. Kanne
3. Ein-/Ausschalter
4. Griff
5. Netzkabel

BEDIENUNG
Sie können mit dem Gerät max. 5 Tassen Kaffee zubereiten. Füllen Sie die Kanne je nach
Geschmack mit Kaffeepulver, Zucker und Wasser.Schliessen Sie das Gerät an das
Stromnetz an. Schalten Sie das Gerät ein. Rühren Sie die Mischung um. Bringen Sie sie
zum Kochen und schalten Sie das Gerät aus. Giessen Sie anschliessend die Flüssigkeit
aus.
HINWEIS: Wenn das Gerät an eine fachgerecht geerdete Steckdose angeschlossen ist,
können Sie auch einen Metalllöffel verwenden,

WASSERKOCHEN
Kochendes Wasser ist für die Teezubereitung nötig. Füllen Sie die Kanne mit Wasser
(max. 4 Tassen). Achten Sie darauf, dass die MAXIMUM Marke nicht überschritten wird.
Bei einer zu hohen Wassermenge kann das kochende Wasser herausspritzen.
Schalten Sie das Gerät ein. Bringen Sie das Wasser zum kochen und schalten Sie das
Gerät aus. Teeblätter oder Teebeutel hineingeben und umrühren.
HINWEIS: Heisse Geräteteile nicht berühren. Fassen Sie das Gerät nur am dafür
vorgesehenen Griff an.

REINIGUNG UND PFLEGE
Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Netzstecker. Die Innenseite der Kanne kann
mit einem milden Spülmittel gespült und anschließend sorgfältig getrocknet werden.
Benutzen Sie zum Reinigen des Heizelements keine  Scheuerschwämme und –mittel.
WARNUNG: Tauchen Sie das Gerät nie ins Wasser!

1- Boca de cafetera para echar
2- Depósito de agua
3- Botón de on/off
4- Mango para coger
5- Cable

USO
Pueden hacer máximo 5 tazas de café con la cafetera eléctrica. Poner café, azúcar y
agua en la cafetera con igual cantidad de tazas preferidas. Enchufar la cafetera con cable
toma de tierra. Funcionar pulsando al botón de on/off. Mezclar por poco tiempo. Al inicio
de hervir el café apagar el aparato pulsando al botón de on/off. Echar el café dividiendo
en las tazas.
NOTA: En caso de usar la cafetera con una ficha toma de tierra se puede usar cucharra
metálica.

HERVIR AGUA
Usted necesitará agua hervida para preparar café gránulo, té en paquetes, tés de esencia
de frutas y de hierba como tila, escaramujo. Para preparar agua hervida poner agua
necesaria (máximo 4 tazas) en el depósito de agua pero tener cuidado que no supere el
nivel máximo de agua en la cafetera. En caso de poner agua más del nivel de agua en
la cafetera, se podrá echar fuera el agua cuando hirve el agua. Funcionar el calentador
pulsando al botón de on/off. Cuando hirve la agua apagando el botón de on/off poner y
mezclar café gránulo, té en paquetes, tés de esencia  de frutas y de hierba como tila,
escaramujo en la agua hervida en el calentador.
Nota: Levantar su aparato siempre cogiendo del mango porque el superficie externo
podrá ser caliente.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Desenchufar la cafetera, si usted prepara continuamente café turco con la cafetera podrá
ser suficiente lavar con agua fría la parte interna de la cafetera. En caso de ser muy
sucio la parte interna de la cafetera, limpiarla lavando con un esponja suave para vajillas
y con agua de deterjente y aclararla. Definitivamente no intentar a limpiar la placa
calentadora en la cafetera con ob jetos duros y similares.
AVISO: Definitivamente no sumergir la cafetera eléctrica en agua.

- 28 -

- 29 -

1

2

3

4

5

S‹NBO SCM 2928 CAFETIÈRE ÉLECTRIQUE
MODE D’EMPLOI

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
Lors de l'utilisation des appareils électriques, les précautions de base doivent être
toujours suivies y compris les suivantes
• Lisez attentivement toutes les instructions avant d’utiliser l’appareil
Avertissement:.Ne pas utiliser l’appareil hors de son but, ceci peut endommager
l’appareil et peut causer des blessures corporelles.
• Avant la première utilisation, vérifiez si la tension et le type de courant du secteur
correspondent bien aux indications se trouvant sur la plaque signalétique.
• Faites attention que la prise est liée à la ligne terrestre contre le risque
l’électrocution.Assurez vous que la prise est installée d’une manière sécuritaire.
•Ne pas faire fonctionner l’appareil sans mettre de l’eau.
• Evitez d’endommager le cordon d’alimentation par écrasement ou pliure et de contacter
les surfaces chaudes.Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé
par son service après-vente ou une personne de qualification similaire.
Avertissement: Si vous utilisez une rallonge, celle-ci doit correspondre à la puissance
concernée
• Ne laissez pas pendre le câble d’alimentation sur le rebord d’une table ou d’un plan
de travail.
• Cet appareil n’est pas prévu pour une utilisation par les enfants . Il convient de surveiller
les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil
• L’utilisation des accessoires non recommandées par le fournisseur pourrait présenter
de blessures corporelles pour l’utilisateur .
• Éviter de tomber l’appareil et des coups durs pendant le transport.
• Arrêtez et débranchez toujours l’appareil de la prise de courant lorsque vous ne l'utilisez
pas et avant de le nettoyer. Lorsque vous débranchez le cordon d’alimentation, tirez-le
toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le cordon lui-même et assurez que
l’appareil  a bien refroidi.
Avertissement: Avant de débrancher la fiche de la prise de courant, éteignez l’appareil
par le bouton marche/arrêt.
• Placez l’appareil sur une surface plane et stable et non chaude.
• Ne touchez jamais la prise avec des mains mouillées ou humides.
• N’ouvrez en aucun cas vous-même le boîtier
• Ne plongez pas l’appareil, le cordon d’alimentation ou la fiche dans l’eau ou tout autre
liquide pour éviter d’un choc électrique.
Avertissement: Si l’appareil est accidentellement tombé dans l'eau, débranchez la
fiche de la prise de courant et contactez la service technique agréé avant d'utiliser à
nouveau.
• Protégez l’appareil et ses câbles de la chaleur, de la lumière directe du soleil,d’humidité
des objets tranchants etc

• Ne mettez aucun objet sur l’appareil quand il fonctionne.
• Ne pas mettre des substances inflammables tels que le plastique,le papier à l’interieur
ou à proximité de l’appareil.
• Ne placez pas l’appareil sur ou près d’un four, d’un appareil de cuisson ou de toute
autre source de chaleur et évitez le contact d’autres appareils.
• N’Utilisez pas l’appareil hors de son but.
•Ne pas laver l’appareil au lave-vaisselle.
• Ne pas nettoyer l’appareil en le plongeant dans l’eau
•Ne pas remplir l’appareil en le plongeant dans l’eau.
• Il peut arriver que l’appareil dégage une légère fumée lorsqu’il est utilisé pour la
première fois.Ceci est tout à fait normal.
• Au fil du temps, la chaux utilisée dans l'eau va s'accumuler sur la base chauffante et
former une couche de brûlé brun, et va altérer le fonctionnement de votre cafetière.Dans
ce cas, mélangez l’eau préparée avec un peu de vinaigre ou d’eau salée de citron, avec
de l’eau bouillante dans l’appareil,laissez la solution agir dans la cafetière, et après videz
en rinçant la chaux dissoute. Rincez finalement l’appareil à l’eau claire.
Attention! Détartrer l’appareil avec les nettoyants chimiques peut causer l’intoxication.
Avertissement: Soyez prudent pour ne pas renverser la cafetière,tenez la par sa
poignée.
Il est recommandé de garder l’appareil avec sa boite originale.
ATTENTION: Sechez l’entrée de l’appareil avant d’utiliser à nouveau.
REMARQUE: Les phrases indiquées sur l’appareil ou dans le mode d’emploi peuvent
être changé sans préavis.

CARACTÈRISTIQUES TECHNIQUES
0,4lt Capacité de réservoir
Bouton Marche/Arrêt
Double système de sécurité contre la surchauffe
- AC 220V-230V 135 C° Thermostat (•)
- AC 220V-230V 156 C° Fusible thermique 10A(•)
220V 16A HO5VV-F3X câble de silicone 0.75mm 115 cm de longeur(•)
AC 220-230V / 50-60 Hz / 1000W
REMARQUE: En cas de dysfonctionnement des matériaux sélectionnés (•), les réparations
doivent être effectuées par des services autorisés

Importateur / Fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

DESCRIPTION DE L’APPAREIL
La cafetière électrique est conçu pour préparer les boissons chaudes tels que le café,
le tilleul,l’églantier et pour obtenir l’eau chaude rapide.Faites attention de ne pas mettre
de l’eau moins ou plus du niveau indiqué.

SINBO SCM 2928 TÜRKISCHE KAFFEEMASCHINE
BEDIENUNGSANLEITUNG

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
Bei der Benutzung elektrischer Geräte sind grundlegende Sicherheitshinweise zu
beachten.
• Bevor Sie dieses Gerät zum ersten Mal benutzen, lesen Sie bitte diese Anleitung
sorgfältig durch.
HINWEIS: Verwenden Sie das Gerät nur gemäß den in dieser Anleitung aufgeführten
Hinweisen. Die unsachgemäße Verwendung kann Schaden verursachen.
• Prüfen Sie, dass die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung der vorhandenen
Stromversorgung entspricht.
• Bitte verwenden Sie eine geerdete Wandsteckdose und achten Sie darauf, dass
der Stecker fest eingesteckt ist.
• Das Gerät niemals im leeren Zustand einschalten.
• Achten Sie darauf, dass das Netzanschlusskabel nicht über die Tischkante bzw. die
Arbeitsplatte hängt und dass es nicht mit heißen Oberflächen in Berührung kommt. Ein
defektes Netzkabel darf nur vom Hersteller unserem Kundendienst oder einer ähnlich
qualifizierten Person durch ein gleichwertiges Kabel ersetzt werden
HINWEIS: Verwenden Sie nur für das Gerät geeignetes Verlängerungskabel.
• Achten Sie darauf, dass das Netzanschlusskabel nicht über die Arbeitsplatte hängt.
• Das Gerät ist für die Benutzung von Kindern nicht geeignet. Lassen Sie das Gerät nie
unbeaufsichtigt, wenn Kinder in der Nähe sind.
• Die Verwendung von nicht vom Hersteller empfohlenem Zubehör, kann zu Verletzungen
führen.
• Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht herunterfällt und Schützen Sie das Gerät vor
Stössen.
• Bei Nichtgebrauch und vor Reinigung ziehen Sie bitte den Netzstecker. Den Netzstecker
nicht an der Anschlussleitung aus der Steckdose ziehen, bitte fassen Sie den Netzstecker
an.
HINWEIS: Schalten Sie zuerst das Gerät aus, bevor Sie den Netzstecker ziehen.
• Stellen Sie das Gerät ausschließlich auf eine feste, ebene und hitzebeständige Fläche.
• Fassen Sie Netzkabel und –stecker nie mit nassen Händen an.
• Öffnen Sie das Gerät nicht selbst.
• Um die Gefahr von Stromschlägen und Verletzungen zu vermeiden, tauchen Sie das
Gerät, das Netzkabel oder den Netzstecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
HINWEIS: Sollte das Gerät dennoch einmal ins Wasser gefallen sein, sofort den
Netzstecker ziehen und das Gerät vor erneutem Gebrauch von einer autorisierten
Fachwerkstatt überprüfen lassen. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!
• Halten Sie das Gerät und das Kabel fern von Hitze, direkter Sonneneinstrahlung,
Feuchtigkeit, scharfen Kanten und ähnlichem.

• Niemals das Gerät mit einem Tuch oder anderen abdecken.
• Halten Sie das Gerät fern von brennbaren Materialien wie Karton, Papier, Plastik usw.
• Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in die Nähe eines Gas- oder Elektroherdes oder
anderen Wärmequellen.
• Benutzen Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.
• Das Gerät darf nicht in der Spülmaschine gereinigt werden.
• Das Gerät niemals unter fließendem Wasser reinigen.
• Füllen Sie das Gerät nicht, indem Sie es ins Wasser tauchen.
• Bei den ersten Gebrauchsminuten kann es zu einer leichten Geruchsentwicklung
kommen. Das ist völlig normal.
• Mit der Zeit können in der Kanne Kalkrückstände entstehen. Das ist völlig normal und
keineswegs ein Produktionsfehler. Reinigung: Füllen Sie die Kanne mit Essig und Wasser.
Die Mischung zum Kochen bringen und weggiessen.
ACHTUNG: Verwenden Sie auf keinen Fall chemische Lösungen.
HINWEIS: Fassen Sie das Gerät nur am dafür vorgesehenen Griff an.
Bewahren Sie das Gerät in der Originalverpackung auf.
ACHTUNG: Bevor Sie das Gerät erneut Benutzen den Sockel abtrocknen.
Hinweis: Technische Änderungen sind vorbehalten.

TECHNISCHE DATEN
Max. Kapazität: 0,4 L
Ein-/Ausschalter
Überhitzungsschutz
- AC 220V-230V 135 C° Thermostat(•)
- AC 220V-230V 156 C° Sicherung 10A(•)
220V 16A HO5VV-F3X 0.75mm 115 cm langes Netzkabel (•)
AC 220-230V / 50-60 Hz / 1000W
• HINWEIS: Reparaturen der Teile, die mit (•) markiert sind, dürfen nur vom autorisierten
Fachpersonal ausgeführt werden.

Technische Änderungen sind vorbehalten.

VERWENDUNGSZWECK
Das Gerät ist ausschliesslich zum Zubereiten von Kaffee, Tee und Heisswasser bestimmt.
Die MAX- Markeirung darf nicht überschritten, die Min Markierung nicht unterschritten
werden.
HINWEIS: D as Gerät ist zum Erhitzen von Milch nicht geeignet.

S‹NBO SCM 2928 CAFETERA ELÉCTRICA
MANUAL DE USO

AVISOS IMPORTANTES DE SEGURIDAD
Tener cuidado con los avisos básicos de seguridad siguientes durante el uso del aparato.
• Leer con cuidado todas las instrucciones incluidos en el manual de uso antés de usar
el aparato.
Aviso: Uso erróneo y fuera de las materias expresados en el manual d euso se puede
dañar al/a la usador/a y al aparato.
• Controlar el voltaje del lugar de uso del aparato que sea conforme al voltaje expresado
en el escrito sobre el producto.
• Tener cuidado para que sea con cable de toma de tierra ante el peligro de darle
calambre. Estar seguro que es enchufado seguramente.
• No funcionar el aparato sin agua, vacío.
• Tener cuidado para no estar en contacto con los superficies calientes el cable y unido
en algún lugar. En caso de ser dañado el cable de la alimentación, se debe modificar por
un personal autorizado de servicio.
Aviso: Si van a usar cable apar extender, seleccionar el cable para extender teniendo
en consideración el consumo de energía por el aparato.
• No permitir que se caiga de los bordes afilados del superficie (como el mostrador) en
que se encuentra el cable.
• Uso de los acesorios no recomendados por la empresa fabricante puede causar
sufrimientos de heridas.
• No caer su aparato durante la transportación y evitar los golpes fuertes.
• Desenchufar su aparato cuando no se está usando ú la limpieza. Mientras desenchufar
la ficha no tirar del cable sino la cabeza y estar seguro que se enfrie completamente.
Aviso: Apagar el aparato del botón de on/off antés de desenchufar el aparato.
• Colocar el aparato sobre un superficie plano, fuerte y no sea caliente.
• No enchufar y desenchufar con manos mojados.
• No intentar a desmontar y abrir la sección encontrado el equipo eléctrico.
• No sumergir el aparato, el cable y la ficha en agua ú otras sustancias líquidos para no
ser expuesto a darle calambre.
Aviso: En caso de caer el aparato en agua accidentalmente, inmediatamente
desenchufarlo y mostrarlo al servicio técnico antés de usarlo otra vez.
• Proteger el aparato y sus cables de factores como calor, rayo de sol directo, humedad,
objetos afilados y similares.
• No cubrir con alguna sustancia sobre su aparato durante el funcionamiento del mismo.
• No poner sustancias flamables como papel, plástico en o cerca del aparato.
• No colocar su aparato sobre y cerca d elos fuentes directos de calor como estufa, hogar
y similares y tener cuidado para no estar en contacto con otros aparatos.
• No usar su aparato fuera de los objetivos expresados.

• No lavar su aparato en lavaplatos.
• No limpiar su aparato sumergiendo en agua.
• No llenar su aparato sumergiendo en agua.
• Duarnte el primer uso se puede producir olor en el calentador de agua de su aparato,
éso es normal.
• El cal contenido el agua se producirá una capa en color marrón en tiempo acumulando
y quemando sobre la base del calentador y bajará la productividad del calentador. En
este caso, se mezcla en agua que sea hervido en el aparato agua preparado con un poco
de vinagre o ácido cítrico y después de un tiempo el cal disoludo se tira agitándose. No
olvidar aclarar el aparato con mucha agua limpia después.
¡Ojo! No hacer la limpieza de cal con sustancias químicas de limpieza.
Aviso: Tener cuidado que la cafetera no se da una vuelta de campana cogiendo del
mango durante el uso.
Se recomienda que se usa la caja comprado durante el almacenamiento de su aparato.
¡OJO: Secar la puerta del aparato antés de usar otra vez.
NOTA: Las frases expresados en el manual del uso ú sobre el aparato se pueden
modificar sin informarles.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS
Capacidad del depósito de 0,4lts
Botón de on/off
Afl›r› ›s›nmaya karfl› çift emniyet sistemi
- AC 220V-230V 135 C° Termostata(•)
- AC 220V-230V 156 C° Seguro térmico 10A(•)
220V 16A HO5VV-F3X 0.75mms Cable de silícono con una longitud de 115 cms (•)
AC 220-230V / 50-60 Hz / 1000W
Nota: (•) En caso de averiarse laspartes con signo (•) se deben reparar por el servicio
autorizado

La empresa exportadora/fabricante se conserva su derecho para hacer modificación sin
informar sobre las caracteristicas técnicas.

DESCRIPCIÓN DEL APARATO
La cafetera eléctrico es para obtener agua caliente urgentemente y preparar bebidas
calientes como tíla, escaramujo, preparar café. Tener cuidado para no poner agua menos
del nivel mínimo mostrado y más del nivel máximo en la cafetera.
AVISO: No hervir  leche en la cafetera. En caso de hervir leche, se produce una capa
negra pegando sobre el calentador  4 solamente se  puede limpiar por medio del alhambre
para vejillas. Por este motivo no se recomienda poner leche en la cafetera.

TR

EN

FR

DE

ES

RU

UA

AR

HR

No: 2-2928-01032013

2-2928-01032013

- 36 -

- G A R A N T ‹   fi A R T L A R I   -

1)

 Garanti süresi,mal›n teslim tarihinden itibaren bafllar ve 2 y›ld›r.

2)

 Mal›n bütün parçalar› dahil olmak üzere tamam› Firmam›z›n garanti kapsam›ndad›r.

3)

 Mal›n garanti süresi içerisinde ar›zalanmas› durumunda, tamirde geçen süre garanti

süresine eklenir. Mal›n tamir süresi, 20 iflgününü geçemez. Bu süre mala iliflkin ar›zan›n
servis istasyonuna, servis istasyonunun olmamas› durumunda, mal›n sat›c›s›, bayii,
acentesi, temsilcili¤i, ithalatç›s› veya imalatç›s›-üreticisinden birine bildirim tarihinden
itibaren bafllar. Tüketicinin ar›za bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup
veya benzeri bir yolla yapmas› mümkündür. Ancak, uyuflmazl›k halinde ispat yükümlülü¤ü
tüketiciye aittir. Mal›n ar›zas›n›n 10 ifl günü içerisinde giderilememesi halinde, imalatç›-
üretici veya ithalatç›; mal›n tamiri tamamlan›ncaya kadar, benzer özelliklere sahip baflka
bir mal› tüketicinin kullan›m›na tahsis etmek zorundad›r.

4)

 Mal›n garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve iflçilik, gerekse montaj hatalar›ndan

dolay› ar›zalanmas› halinde, iflçilik masraf›, de¤ifltirilen parça bedeli ya da baflka herhangi
bir ad alt›nda hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yap›lacakt›r.

5)

 Tüketicinin onar›m hakk›n› kullanmas›na ra¤men mal›n;

• Tüketiciye teslim edildi¤i tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kayd›yla, bir y›l
içerisinde en az dört defa veya imalatç›-üretici ve/veya ithalatç› taraf›ndan belirlenen
garanti süresi içerisinde alt› defa ar›zalanmas›n›n yan› s›ra, bu ar›zalar›n maldan
yararlanamamay› sürekli k›lmas›,
• Tamiri için gereken azami süresinin afl›lmas› ,
• Firman›n servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmamas› halinde s›rayla
sat›c›s›, bayii, acentesi temsilcili¤i ithalatç›s› veya imalatç›-üreticisinden birisinin
düzenleyece¤i raporla ar›zan›n tamirini mümkün bulunmad›¤›n›n belirlenmesi, durumlar›nda
tüketici mal›n ücretsiz de¤ifltirilmesini, bedel iadesi veya ay›p oranda bedel indirimi talep
edebilir.

6 )

 Mal›n kullanma k›lavuzunda yer alan hususlara ayk›r› kullan›lmas›ndan kaynaklanan

ar›zalar garanti kapsam› d›fl›ndad›r.

7 )

 Garanti Belgesi ile ilgili olarak ç›kabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanl›¤›

Tüketicinin Korunmas› ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlü¤ü’ne baflvurabilir.

‹MALATÇI F‹RMA

DE‹MA ELEKTROMEKAN‹K ÜRÜNLER ‹NfiAAT SPOR MALZEMELER‹ ‹MALAT SAN. VE T‹C. A.fi.

Cihangir Mh. Güvercin Cd. No:4 Haramidere Mevkii Avcılar - ‹stanbul - Türkiye

Ça¤rı Merkezi: 444 66 86

www.sinbo.com.tr - [email protected]

- 37 -

- SCM 2928 ELEKTR‹KL‹ CEZVE -

- G A R A N T ‹   B E L G E S ‹   -

‹MALATÇI F‹RMA
Ünvanı

DE‹MA ELEKTROMEKAN‹K ÜRÜNLER‹ ‹Nfi. SPOR MALZ.
  ‹MALAT SAN. ve T‹C. A.fi.

Adresi

Cihangir Mah. Güvercin Cad. No:4 Haramidere Mevkii

Avc›lar / ‹STANBUL

Tel.

Ça¤rı Merkezi: 444 66 86

Yetkili Kifli

:

Ürünün Cinsi

: ELEKTR‹KL‹ CEZVE

Markası

S‹NBO

Modeli

SCM 2928

Alt Modeli

-

Bandrol ve Seri No

:

Teslim Tarihi ve Yeri :
Garanti Süresi 

2 Yıldır

Azami Tamir Süresi 

20 ‹fl Günü

Kullanım Ömrü

Bakanl›kça belirlenen ve ilan edilen kullan›m ömrü 7 y›ld›r.

(Ürünün fonksiyonlar›n› yerine getirebilmesi için gereken yedek parça temin süresi)

SATICI F‹RMA
Ünvanı

:

Adresi

:

Tel.Fax

:

Fatura Tarihi ve No

:

Teslim Tarihi ve Yeri :
‹mza ve Kafle

:

Garanti Belge No : 94038
SSHY Belge No

35274

Garanti Belge Onay Tarihi  : 26/11/2010
Garanti Belge Vize Tarihi  : 01/11/2012
SSHY Belge ‹zin Tarihi 

04/04/2012

Bu belgenin kullan›lmas›na; 4077 say›l› Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun’a dayan›larak yürürlü¤e konulan Garanti  Belgesi
Uygulama Esaslar›na Dair Yönetmelik uyar›nca, TC Gümrük ve  Ticaret Bakanlı¤ı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlü¤ü
tarafından izin verilmifltir.

Bu bölüm, ürünü sat›n ald›¤›n›z Yetkili Sat›c› taraf›ndan imzalanacak ve kaflelenecektir.

Yönetim Kurulu Baflkan›

- 38 -

MÜfiTER‹ H‹ZMETLER‹

De¤erli Müflterimiz,
En uygun fiyata en iyi ürünü vermenin yan› s›ra; en iyi hizmeti vermenin de
önemli oldu¤una inan›yoruz. Bu nedenle siz bilinçli tüketicilere daha yak›n
olabilmek için, internet adresimizdeki eriflim formlar›n›n yan› s›ra, tüketici
dan›flma hattımızı da hizmetinize açm›fl durumday›z.

Tüketici Dan›flma Hattımızı,
- Hafta içi her gün  

08.00-18.00

 saatleri aras›nda arayabilir; istek, öneri ve

flikayetlerinizi firmam›za iletebilirsiniz.

Tüketicinin Dikkatine:
Ürünlerimizle ilgili hizmetleri tam olarak alabilmek için afla¤›daki önerilere
uyman›z› rica ederiz:
1. Ürünü ald›¤›n›zda Garanti Belgesini mutlaka yetkili sat›c›n›za onaylatt›r›n›z.
2. Ürünü kullanma k›lavuzunda belirtilen hususlara göre kullan›n›z.
3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz oldu¤unda yukar›daki telefon
numaralar›ndan, Tüketici Danıflma Hattına  baflvurunuz.
4. Ürünü promosyon arac›l›¤› ile edinmiflseniz, ürüne ait garanti belgesini en
yak›n yetkili servisimize giderek onaylatt›r›n›z.
5. Teknik servisteki ifliniz bitti¤inde "Yetkili Servis Hizmet Fifli" almay›
unutmay›n›z. Alaca¤›n›z  bu  Hizmet Fifli, ileride ürününüzde meydana
gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sa¤layacakt›r.

w w w . s i n b o . c o m . t r
0 8 0 0   2 1 1   5 0   2 1

TÜKET‹C‹

DANIfiMA HATTI

444 66 86

Kap›dan Kap›ya Ücretsiz Servis Kampanyam›z dâhilinde Yurtiçi Kargo Firmas› ile iflbirli¤i içerindeyiz. Tüketicimiz
taraf›ndan sat›n al›nan ürünün fiyat› ne olursa olsun, Tüketicimiz ürün ile ilgili garanti kapsam›na giren herhangi
bir problem yaflad›¤›nda, 

444 66 86 numaral› Tüketici Danıflma Hattımızı

 aramas› ve kay›t b›rakmas› yeterlidir.

Bu süreçten sonra Tüketicimizin ürünü ücretsiz olarak Yurtiçi Kargo taraf›ndan Tüketicimizin bulundu¤u adresten
al›n›p, 7• ifl günü içerisinde ürün çal›fl›r bir vaziyette, yine Tüketicimize Yurtiçi Kargo arac›l›¤› ile adresine teslim
edilmektedir. 7 ifl günü içerisinde sorunu çözülemeyen ürünler ise, yenisi ve/veya bir üst modeli ile de¤ifltirilmektedir.
Tüm bu süreçte Tüketicilerimizden hiçbir ücret talep edilmemektedir.

(•Ürünün servis garanti süresi, Yurtiçi Kargo ürünü Sinbo Fabrikas›’na teslim ettikten sonra bafllar.)

ROMÂN

RO

1

2

3

4

5

Made in Turkey

EEE  Yönetmeli¤ine uygundur.

‹mal Y›l› :

 2013

Rate manual
manualsarea.com
Still have questions?

Didn't find the answer in the manual or have other problems? Ask your question in the form below with a detailed description of your situation so that other people and experts can help you answer it. If you know how to resolve another person's issue, please tell them :)

Ask a Question